بررسی رابطه بحران مالی، چرخه عمر و استراتژی های تجدید ساختار دارایی و مالی شرکت های دارای بحران مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت دولتی(مالی)، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و راهبردی در شرکت است که به‌طور گسترده‌ بر فعالیت‌های آینده آن تأثیر می‌گذارد. لذا، ‌مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ‌‌راهبردهای تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های بحران‌زده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1384 پرداخته است. برای ‌انتخاب شرکت‌های بحران‌زده از Z-score Toffler  استفاده شد و 406 سال- شرکت ‌به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل جریانات نقدی دیکینسون (2007) تعیین گردید. از مدل رگرسیون لاجیت نیز برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر Q توبین فقط با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه ‌منفی و معناداری دارد. متغیر دارایی کل با راهبرد تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد. بین متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی، سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو راهبرد تجدید ساختار رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها نشان داد ‌شرکت‌های مرحله رشد نسبت به شرکت‌های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می‌کنند و شرکت­های مرحله تولد نسبت به شرکت‌های مراحل رشد، بلوغ، احیا و افول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relation of Financial Crisis, Life Cycle, and Asset and Financial Restructuring Strategies of Companies with Financial Crisis

نویسندگان [English]

  • Abdollah Amiri 1
  • Parviz Saeedi 2
1 PhD Student, Department of Public Administration (Finance), Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Restructuring is a concept of profound changes that have an extensive impact on the future activities of the company. In this regard, investigating the effect of enforcement of these strategies is crucial. The purpose of this study is to investigate the impact of the implementation of restructuring strategies in different stages of the life-cycle of companies that are stuck in crises. For this purpose, we used Z-score Toffler to select crisis companies. Our sample consists of 406 years – Companies between 2005-2015. Dickinson's cash flow model (2011) was used to determine the stages of the company's life cycle and the Logit regression model was used to test the hypotheses. The results suggest that Toobin's variable is only significant and negatively correlated with the asset restructuring strategy. The total assets variable correlated negatively with the restructuring of management structures, and positively with the asset restructuring strategy. We found no relationship between the financial leverage variables, the cash flows of the institutional shareholders, the firm's assets, and two structure renewal strategies. The results indicate that growth-stage companies are less likely to use the asset restructuring plan than firms in the birth, maturity, shake-out, and decline stage. Similarly, in the birth stage Companies, the use of management restructuring is less likely than firms in growth, maturity, and shake-out stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restructuring: Strategy: Life cycle : Financial Crisis
بختیارزاده، سینا. (1388). ‌بررسی علل و ریشه‌های بحران اقتصادی 2008 آمریکا و ارائه راهکارها‌. بررسی‌های بازرگانی، 7(38)، 58-50.
‌دهدار، فرهاد و علیدادی، حسین. (1396). بررسی رابطه بین بحران مالی، چرخه عمر و تجدید ساختار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌. اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت، تبریز، 23 آذرماه.
‌سرخوش، زهره. (1395). بررسی رابطه بین بحران مالی، چرخه عمر و تجدید ساختار شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم، دانشکده حسابداری و مدیریت.
عابدی رحیم و زینال‌زاده، حامد. (1394). مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخه عمر سازمان با عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌. پیشرفتهای حسابداری، 7(2)، 116-85.
فرد، دیوید آر. (1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، چاپ نهم.
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17(‌59)، ‌96-79.
کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد. پژوهشهای حسابداری مالی، 2(3)، 64-49.
‌مهرانی، کاوه.، مهرانی، کیارش و صانعی، سید روح‌اله. (1388). ارزشیابی سهام (روش‌ها و مدل‌ها) چارچوب تحلیل بنیادی و ارزش سهام. ناشر: موسسه مهربان کتاب نشر، چاپ اول.
مهرانی، کاوه.، تحریری، آرش و فرهادی، سوران. (1393). چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 5(17)، 180-163.
نایبی، هوشنگ. (1393). آمار پیشرفته کاربردی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
Abedi, R. & Zeynalzadeh, H. (2015). The coordination model of financial strategy and organizational life cycle with financial performance. Journal of Accounting Advances, ‌7(2), 116-85. (In Persian)
Al‐Hadi, A., ‌Chatterjee, B. ‌Yaftian,A., ‌Taylor, G. & Monzur Hasan, M. (2019). A corporate social responsibility performance, financial distress and firm life cycle: Evidence from Australia. Accounting & Finance, 59(2), 961-989.
Anthony, J. H. & Ramesh, K. (1992). Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 15(2-3), 203-227.
Bakhtiyarzadeh, S. (2009). The study of the causes and origins of the American Economic Crisis in 2008, and Strategies. Commercial Surveys, 7(38), 50-58. (In Persian)
De Angelo, H. & Roll, R. (2015). How stable are corporate capital structures?. The Journal of Finance, 70(1), 373-418.
Dehdar, F. & Alidadi, H. (2017). The relationship between financial crisis, life cycle and restructuring of companies acquired in Tehran stock exchange. The First Conference on the Role of Accounting, Economics and Management, Tabriz, 23 December. (In Persian)
Dencker, J. C & Chichun, F. (2010). Corporate restructuring and wage dynamics. School of labor and Employment Relations University of Illinois.
Dickinson, V. (2005). Firm Life Cycle and Future Profitability and Growth» workingpaper. School of Business, University of Wisconsin - Madison.
Finlay, W. (2015). An analysis of firm life cycle and financial distress: Evidence from UK divestitures. Submitted for the award of Ph.D. University of Strathclyde, Department of Accounting and Finance,
Fred, R. D. (2000). Strategic management. Translation: Ali Parsaeyan & Seyed Mohammad Aarabi, Tehran: Office of Cultural Research. (In Persian).
Hanks, S., Watson, C., Jansen, E. & Chandler, G. (1994). Tightening the life cycle contruct: A taxonomic study of growth stage configuration in high-technology organizations. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(2), 5-29.
Hassin, B. W. (2009). Restructuring the Eroupen energy market through M&A- an application of the model of economic dominance.  Frontirers in Finance and Economics, 6(2), 140-180.
Girod, S. J. G. & Whitington, R. (2017). Reconfiguration, restructuring and firm performance: Dynamic capabilities and environmental dynamism. Strategic Manegement, 38(5), 1121-1133.
Karami,G. R. & Omrani, H. (2010). The effect of life-cycle stages and accounting conservatism on firm valuation. Accounting and Audit Reviews, 17(59), 79-96. (In Persian)
Karami,G. R. & Omrani, H. (2010). Life cycle effect on the value relevance of risk measures and performance measures. Journal of Financial Accounting Research, 2(3), 49-64. (In Persian)
Kemper, A. & Khuen, F. (2004). Corporate restructuring dynamics: A case study analysis. https://proceedings.systemdynamics.org /2004/SDS_2004 /PAPERS/305KEMPE.pdf.
Mehrani, K., Mehrani, K. And Seyyed, R. S (2009). Stock Valuation (Methods and Models) Fundamental Stock and Stock Price Framework. Islamic Azad University, Pardis Unit. (In Persian)
Mehrani, K., Tahriri, A. & Farhadi, S. (2014). Firm’s life cycle, capital structure and value of firms listed in Tehran stock exchange (TSE). Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 163-180. (In Persian)
Miller, D. & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.
Ndekugri, A. (2018).  Corporate restructuring and investment. Asian Journal of Finance & Accounting, 10(1), 129-144.
Naibi, H. (2014). Applied Advanced Statistics. Second Edition, Tehran, University Press, Tehran. (In Persian)
Sarkhosh, Z. (2016). The relationship between financial crisis, life cycle and corporate restructuring. M.s Thesis, Khatam University, Faculty of Accounting and Management, Tehran. (In Persian)
Yan, Z. & Zhao, Y. (2010). ‌A new methodology of measuring firm life-cycle stages. International Journal of Economic Perspectives, 4(4), 579-587.
‌Xu, B. (2007). ‌Life cycle effect on the value relevance of common risk factors. Review of Accounting and Finance, 6(2), 162-175.