بررسی رابطه بحران مالی، چرخه عمر و استراتژی های تجدید ساختار دارایی و مالی شرکت های دارای بحران مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت دولتی(مالی)، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22051/jfm.2020.25221.2019

چکیده

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و استراتژیک است که به طور گسترده ای بر فعالیت های آینده شرکت تاثیر می گذارد. در این راستا ضرورت بررسی تاثیر اجرای این استراتژی ها برجسته میگردد.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اجرای استراتژی های تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده می باشد. برای این منظور جهت انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Tofflerاستفاده شد. 406 سال- شرکت در بازه زمانی 94-1384 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل جریانات نقدی دیکینسون(2007) استفاده شد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون لاجیت استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که متغیر Q توبین فقط با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه معنی دار و منفی دارد، متغیر دارایی کل با استراتژ های تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد، بین متغیر های اهرم مالی، جریانات نقدی سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو استراتژی تجدید ساختار رابطه ای پیدا نشد. همچنین یافته ها نشان داد که شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده میکنند.شرکت‌هایمرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ،احیا وافول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می‌کنند.

طبقه بندی GEL: .G320 , G30,G3

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relation of Financial Crisis, Life Cycle, and Asset and Financial Restructuring Strategies of Companies with Financial Crisis

نویسندگان [English]

  • Abdollah Amiri 1
  • Parviz Saeedi 2
1 PhD Student, Department of Public Administration (Finance), Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Restructuring is a concept of profound changes that have an extensive impact on the future activities of the company. In this regard, investigating the effect of enforcement of these strategies is crucial. The purpose of this study is to investigate the impact of the implementation of restructuring strategies in different stages of the life-cycle of companies that are stuck in crises. For this purpose, we used Z-score Toffler to select crisis companies. Our sample consists of 406 years – Companies between 2005-2015. Dickinson's cash flow model (2011) was used to determine the stages of the company's life cycle and the Logit regression model was used to test the hypotheses. The results suggest that Toobin's variable is only significant and negatively correlated with the asset restructuring strategy. The total assets variable correlated negatively with the restructuring of management structures, and positively with the asset restructuring strategy. We found no relationship between the financial leverage variables, the cash flows of the institutional shareholders, the firm's assets, and two structure renewal strategies. The results indicate that growth-stage companies are less likely to use the asset restructuring plan than firms in the birth, maturity, shake-out, and decline stage. Similarly, in the birth stage Companies, the use of management restructuring is less likely than firms in growth, maturity, and shake-out stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restructuring: Strategy: Life cycle :Company: Financial Crisis