بررسی واکنش نامتناسب سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران

چکیده

تورش­های رفتاری در بازار سرمایه، ‌وضعیتی است که طی آن فرد بنا به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، اطلاعات و تحلیل­های شخصی خود را نادیده گرفته و با تأثیرپذیری­ از اخبار، تحولات اقتصادی، سیاسی و.... ‌واکنشی به موقع یا به اندازه و یا هر دو به تحولات بازار نمی‌دهد و سبب فاصله گرفتن بازار از بازار کارا ‌می‌شود. در این راستا، ‌مقاله حاضر با استفاده از داده ­های روزانه قیمت سهام و حجم معاملات سهام به ارزیابی دو تورش­ رفتاری بیش­واکنشی وکم­واکنشی سرمایه‌گذاران و بررسی رابطه آنها با تورش دیگری به نام رفتار توده­ وار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392 لغایت 1398 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، ‌از مدل باربریز و همکاران برای ارزیابی بیش­ واکنشی و کم­ واکنشی و ‌از مدل لاکونیشوک برای بررسی رفتار توده ­وار سرمایه­ گذاران استفاده شده ‌که ‌نتایج ‌‌نشان داد در دوره مورد بررسی، ‌بیش­ واکنشی، کم­ واکنشی و نیز رفتار توده ­وار سرمایه­ گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ‌وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Disproportionate Reaction of Investors in the Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Ghahreman Abdoli 1
  • Mohammad Heidari 2
1 Professor of Applied Economics, University of Tehran
2 PhD Student in Financial Economics, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to evaluate the two behavioral biases, overreaction, and underreaction, of investors in the Tehran Stock Exchange (TSE) and to express their relationship with another bias called herd behavior. Meaning of behavioral biases in the capital market is the situations in which a person with rational or irrational reasons ignores his personal information and his influence by News, economic and political evolutions, etc., which will not lead to an on-time or sufficient reaction or both to the market evolutions and will cause a gap in comparison to the efficient market. In this study, Barberise et al.'s model was used to evaluate overreaction and underreaction, and the Laconishok model to examine the behavioral biases of investors. For this purpose, the daily data of stock prices and stock trading volume of companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2013 to 2019 have been used. The results show that the overreaction, underreaction, and herding behavior of TSE investors existed during the studied period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over Reaction
  • Herding
  • Trading Volume
  • Stock Price
  • Underreaction
 
جهانگیری راد، مصطفی.، مرفوع، محمد و سلیمی، محمدجواد. (1393). بررسی رفتار گروهی سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(42)، 156-139.
ریاحین، مهدی.، معدنچی، مهدی و ستایش، محمدرضا. (1395). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران نسبت به اخبار مذاکرات هسته‌ای. مجله اقتصادی، 16(7)، 77-53.
زنجیردار، مجید و خجسته، صدف. (1395). تأثیر رفتار توده­وار سرمایه­گذاران نهادی بر بازده سهام. سیاستهای مالی و اقتصادی، 4(15)، 134-115.
سعیدی، علی و فرهانیان، سید محمد جواد. (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. انتشارات بورس، چاپ دوم.
شمس، شهاب‌الدین و اسفندیاری مقدم، امیر تیمور. (1397). ارتباط رفتار توده­وار با عملکرد و ویژگی­های شرکت­های سرمایه­گذاری. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(38)، 66-47.
فرهادی، روح‌اله.، آخوندی، امید و مهرآور، حمیدرضا. (1398). توضیح رابطه رفتار جمعی و مومنتوم با بازدهی سهام: شواهدی از بازار سرمایه ایران. چشمانداز مدیریت مالی، 9(26)، 145-121.
قادری، کاوه.، قادری، صلاح‌الدین و قادری، سامان (1397). تأثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثربخشی مدیریت ریسک. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 1(37)، 243-272.
قالمق، کریم.، یعقوب نژاد، احمد و فلاح شمس، میرفیض. (1395). تأثیر سواد مالی بر تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران. چشمانداز مدیریت مالی، 4(16)، 94-75.
گل­ارضی، غلام­حسین، و ضیاچی، علی­اصغر. (1393). بررسی رفتار جمعی سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات. تحقیقات مالی، 16(2)، 371-359.
‌یوسفی، راحله و شهرآبادی، ابوالفضل. (1388). بررسی و آزمون رفتار توده­وار سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار. ‌مدیریت توسعه و تحول، 1(2)، 64-57.
Ahmed, A. S. & Safdar, I. (2018). Dissecting stock price momentum using financial statement analysis. Accounting & Finance, 58(S1), 3-43.
Barberis, N., Shleifer, A. & Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307-343.
Bikhchandani, S. & Sharma, S. (2001). Herd behavior in financial markets. IMF Staff Papers, 47, 279-310.
De Bondt, W. F. M. & Thaler, R. H. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Journal of Finance, 42(3), 557-580.
De Bondt, W. F. M. & Thaler, R. H. (1985). Does the stock market overreact?. Journal of Finance, 40(3), 793-805.
Demirer, R. & Zhang, H. (2019). Industry herding and the profitability of momentum strategies during market crises. Journal of Behavioral Finance, 20(2), 195-212.
Farhadi, R., Akhoundi, O. & Mehr Avar, H. (2019). Explaining the relationship between herding behavior and momentum with stock Returns: Evidence from the Iran capital market. Journal of Financial Management Perspective, 9(26), 121-145. (In Persian)
‌Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. & Schipper, K. (2007). Information uncertainty and post‐earnings‐announcement‐drift. Journal of Business Finance & Accounting, 34(3‐4), 403-433.
‌Frey, S., Herbst, P. & Walter, A. (2014). Measuring mutual fund herding–a structural approach. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 32(C), 219-239.
‌Gassen, J., Skaife, H. A. & Veenman, D. (2020). Illiquidity and the measurement of stock price synchronicity. Contemporary Accounting Research, 37(1), 419-456.
Ghaderi, K., Ghaderi, S. & Ghaderi, S. (2018). The effect of behavioral factor excessive confidence of managers on effectiveness of risk management. Journal of Financial Accounting and Auditing, 1(37), 243-272. (In Persian)
Ghalibaf Asl, H., Shams, S. & Sadevand, M. J. (2010). Investigation of the additional return of profit and price acceleration strategy in Tehran stock exchange. Accounting and auditing reviews, 17(61), 99-116. (In Persian)
Ghalmagh, K., Yaghoubinejad, A. & Fallah Shams, M. (2016). The impact of financial literacy on behavioral beases of investors of Tehran exchange stock. Journal of Financial Management Perspective, 16, 75-94. (In Persian)
Golarzi, G. & Danayi, K. (2019). Evaluation of shareholders’overreaction and its comparison in small and large companies (case study: accepted companies in Tehran stock exchange). Journal of Financial Management Perspective, 25, 59-76. (In Persian)
Hachicha, N. (2010). New sight of herding behavioural through trading volume. Economics Discussion Paper11.
Hua, J. (2011). The impact of information uncertainty on stock price performance and managers' equity financing decision. Ph.D Dissertation. Durham University.
Jahangiri Rad, M., Marfou, M. & Salimi, M. J. (2014). Investigation of herding behavior in Tehran stock exchange. Journal of Management and Accounting School, 11(42), 139-156. (In Persian)
Johnson, M., Lindblom, H. & Platan, P. (2002). Bihavioral finance-and the change of investor behavior during and after the speculative bubble at the end of the 1990. M.S Thesis, School of Economics and Management, Lund University.
Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22(1), 109-126.
Kramer, C. (1999). Noise trading, transaction costs, and the relationship of stock returns and trading volume. International Review of Economics & Finance, 8(4), 343-362.
Lakonishok, J., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1992). The impact of institutional trading on stock prices. Journal of financial economics, 32(1), 23-43.
Liao, T., Huang, C. & Wu, C. (2011). Do fund managers herd to counter investor sentiment?. Journal of Business Research, 64(2), 207-212.
Mahani, R. S. & Poteshman, A. M. (2008). Overreaction to stock market news and misevaluation of stock price by unsophisticated investors: Evidance from the option market. Journal of Empirical Finance, 15(4), 635-655.
‌Rasheed, M. S., Bint Saeed, H., Yousaf, T. & Javed, F. (2018). Stock price synchronicity and voluntary disclosure in perspective of Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 7(2), 265-274.
Riyahin, M., Maadanchi, M. & Setayesh, M. R. (2016). Evaluation of over-reaction of Iranian stock market investors to the news of the nuclear talks. Economic Journal, 16(7), 53-77. (In Persian)
Saeedi, A. & M. J. Farhanian (2015). Fundamental of behavioral economics & finance. Bourse Publications. (In Persian)
Shams, S. & Esfandiari Moghaddam, A. T. (1397). The relationship between herding behavior and the performance and characteristics of investment Companies. Journal of Financial Accounting and Auditing, 10(38), 47-66. (In Persian)
Yao, J., Ma, C. & He, W. P. (2014). Investor herding behaviour of Chinese stock market. International Review of Economics & Finance, 29(C), 12-29.
Yousefi, R. & Shahr Abadi, A. (2009). Investigating and testing the herding behavior of investors on the stock exchange. Journal of Development and Evolution Management, 1(2), 57-64. (In Persian)
Zanjirdar, M. & Khojasteh, S. (2017). The impact of investors’ herding behavior on the stock returns using Huang and Solomon model. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15), 115-134.  (In Persian)