الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه عدالت

چکیده

این مطالعه با روش ترکیبی ‌به کشف الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. برای این منظور، ‌در بخش کیفی از روش داده‌بنیاد نظام‌مند و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان تجربی و اجرایی آشنا با خلق ارزش برای ارائه ‌مدل مفهومی ‌استفاده شد. در بخش کمی، با توزیع پرسشنامه بین 183 نفر از مدیران و کارشناسان تصمیم‌گیرنده در شرکت ملی صنایع مس ایران و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده با ‌نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس، اعتبارسنجی مدل انجام شد. مدل شامل مقوله محوری (خلق ارزش)، شرایط علّی (ویژگی‌های ذاتی، ویژگی‌های رابطه‌ای با واحدهای کسب‌وکار، ویژگی‌های ساختاری و کارکردی و ویژگی‌های سبد کسب‌وکار)، شرایط زمینه (مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع و مدیریت چشم‌اندازها و ارزش‌ها)، شرایط مداخله‌گر (وضعیت اقتصادی ایران، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی و مادرهای رقیب)، راهبردها (نفوذخودمدرانه، توسعه بنگاه، نفوذ وظیفه‌ای و خدماتی، نفوذ ارتباطی و ترکیبی از راهبردها) و پیامدها (تخصیص بهتر منابع، فرمول‌بندی راهبردهای ارزش‌آفرین، کنترل مدیریت عملکرد و متمایزسازی) است. نتایج ‌برآورد ‌مدل حاکی از اثر مثبت و معنادار ‌مقوله‌های علّی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردها، مقوله زمینه‌ای بر راهبردها، مقوله مداخله‌ای بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و در نتیجه اثر مثبت و معنادار کلیه متغیرهای یادشده بر خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران است. بنابراین، شرکت ملی صنایع مس ایران می‌تواند از مؤلفه‌های مطرح ‌در مدل ارائه شده برای اتخاذ بهترین راهبرد استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of Value Creation in National Iranian Copper Industries Company

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ahmadzad Asl
Ph.D. in Business Management, Edalat University
چکیده [English]

This paper seeks to discover the pattern of value creation in the National Iranian Copper Industries Company. Given the company's proximity to Holdings and its parent companies, we investigated the issue in a mixed (qualitative and quantitative) study. In the qualitative section, we came up with the conceptual model by interviewing ten empiricists and executives who are familiar with value creation, using the Grounded theory method. The quantitative part was performed by distributing a questionnaire among 183 managers and decision-makers at the National Iranian Copper Company, and the analysis was performed by Smart Plus software to validate the model. The model includes central category (value creation), causal conditions (intrinsic characteristics, relational features of business units, structural and functional features and portfolio features ) underlying conditions (supply chain management, management of systems and methods, resource management and, prospects and Values management), intervening conditions (Iran economic situation, national and international rules, and regulations, competing mothers), strategies (Stand- Alone influence, corporate development, functional and services influence, linkage influence and combination of strategies), and consequences (better resource allocation, formulating a Value Creation Strategies, Performance Management Control, and make a distinction). The results show a positive and significant effect of causal conditions on central category, central category on strategies, context conditions on strategies, intervening conditions on strategies, and strategies on consequences, and all of these variables on value creation in National Iranian Copper Industries Company. The results showed that the National Iranian Copper Industry Company should adopt the best strategy concerning the components mentioned in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Creation
  • Stand- alone Influence
  • Corporate Development
  • Linkage Influence
اسماعیل‌پور، رضا و علیجانی‌پور، شاهین. (1390). تحلیلی بر هلدینگ‌ها (استراتژی بنگاه مادر، سبک‌های مدیریتی و روش‌های ارزش‌آفرینی). اولین کنفرانس سازمان‌های هلدینگ (کارکردها و چالش‌ها)، تهران، 6 دی ماه.
امینی، حسن و خانی، ناصر. (1396). چیزی آنجا هست یا نه؟ چالش ارزش‌آفرینی و ارزش‌سوزی در هولدینگ‌ها. دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 7 آذرماه.
تحسیری، علیرضا و کارنامه حقیقی، حسن. (1390). هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی در هلدینگ‌های دارویی. اولین کنفرانس سازما‌ن‌های هلدینگ (کارکردها و چالش‌ها)، تهران، 5 الی 6 دی ماه.
توکلی، غلامرضا و دهقانی، محمد. (1392). خلق ارزش در شرکت‌های چند کسب‌وکاره: بررسی سبک‌های مادری شرکت برای کنترل واحدهای کسب‌وکار. ‌مدیریت استاندارد و کیفیت، 3(9) 45-30.
جعفری، پریوش و پارسا، پرویز. (1389). ارائه مدلی جهت اداره استراتژیک هولدینگ ‌‌ایران خودرو‌‌. آینده پژوهشی مدیریت، 21(3)، 70-53.
سرمد، زهره.، حجازی، الهه و بازرگان هرندی، عباس. (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، نشر آگه، چاپ یازدهم.
عباسپور شوشتری، پگاه. (1395). بررسی کارکردهای ارزش‌آفرین سازمان مادر در پروژه‌های صنعت نفت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
لینچ، ریچارد. (1397). مدیریت استراتژیک. ترجمه وحید خاشعی و فاطمه زرگران. تهران: نشر فوژان.
گولد، مایکل.، کمپل، اندرو و الکساندر، مارکوس. (1389). استراتژی بنگاه مادر، ارزش آفرینی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره. ترجمه اسماعیل صادقی و ناهید صفایی، نشر آریانا قلم، چاپ اول.
Abbaspour Shoushtari, P. (1395). Investigating the value-creating functions of the parent organization in oil industry projects. M.S Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian)
Amini, H. & Khani, N. (2017). Is something there or not? The challenge of value creation and value burning in holdings. The Second National Conference on Strategic Services Management, Islamic Azad University, Najafabad Branch, December 28th. (In Persian)
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.
Ferdous, S. & Ikeda, M. (2018). Value creation and competitive advantages for the Shrimp industries in Bangladesh. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 8(3), 518–536.
Foss, N. J. & Saebi, T. (2018). Business models and business model innovation: between wicked and paradigmatic problems. Long Range Planning, 51(1), 9-21.
Galpin, T. (2019). Strategy beyond the business unit level: Corporate parenting in focus. Journal of Business Strategy, 40(3), 43-51. 
Ibrahimi, M. & Meghouar, H. (2019). Sources of value creation and destruction in horizontal mergers and acquisitions. Managerial Finance, 45(10/11), 1398-1415.
Ismailpour, R. & Alijanipour, S. (2011). Analysis of holdings (parent firm strategy, management styles and value creation methods). The First Conference of Holding Organizations (Functions and Challenges), Tehran, 6 January. (In Persian)
Jafari, P. & Parsa, P. (2010) .A model for strategic parenting in Iran Khodro. Journal of Management Future Studies, ‌21(86), 53-70. (In Persian)
Kruehler, M., Pidun, U. & Rubner, H. (2012). How to assess the corporate parenting strategy? A conceptual answer. Journal of Business Strategy, 33(4), 4–17.
‌Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York. The Free Press.
Stabell, C. B. & Fjeldstad, O. D. (1998). Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks. Strategic Management Journal, 19(5), 413-437.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Sage Publications.
Tavakoli, G. R. & Dehghani, M. (2013). Creating value in multi-business firms: Examining corporate parenting styles to control business units. Journal of Standard and Quality Management, 3(9), 30-45. (In Persian)
Tahsiri, A. R. & Karnameh Haghighi, H. (2011). Synergy and value creation in pharmaceutical holdings. The first conference of holding organizations (functions and challenges), Tehran, 5 to 6 January. (In Persian)
Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2), 172-194.