الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه عدالت

10.22051/jfm.2020.30903.2359

چکیده

این مقاله در جست‌وجوی کشف الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران است. با توجه به نزدیکی هویتی این شرکت با هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر، در یک پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) به موضوع مسئله رسیدگی شد. در بخش کیفی با استفاده از روش داده‌بنیاد نظام‌مند، با مصاحبه با 10 نفر از خبرگان تجربی و اجرایی آشنا با خلق ارزش به مدل مفهومی دست یافته شد. در بخش کمی با استفاده از توزیع پرسشنامه میان 183 نفر از مدیران و کارشناسان تصمیم‌گیرنده در شرکت ملی صنایع مس ایران، و تحلیل با کمک نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس، اعتبارسنجی مدل انجام شد. مدل شامل مقوله محوری (خلق ارزش)، شرایط علّی (ویژگی‌های ذاتی، ویژگی‌های رابطه‌ای با واحدهای کسب‌وکار، ویژگی‌های ساختاری و کارکردی و ویژگی‌های سبد کسب‌وکار)، شرایط زمینه (مدیریت زنجیره تامین، مدیریت سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع و مدیریت چشم‌اندازها و ارزش‌ها)، شرایط مداخله‌گر (وضعیت اقتصادی ایران، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، مادرهای رقیب)، راهبردها (نفوذخودمدرانه، توسعه بنگاه، نفوذ وظیفه‌ای و خدماتی، نفوذ ارتباطی و ترکیبی از استراتژی‌ها) و پیامدها (تخصیص بهتر منابع، فرمول بندی استراتژی‌های ارزش آفرین، کنترل مدیریت عملکرد و متمایزسازی) است. نتایج حاصل از آزمون برآورد ضرایب مدل حاکی از اثر مثبت و معنادار، در سطح خطای 5 درصد، مقوله‌های علّی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردها، مقوله زمینه‌ای بر راهبردها، مقوله مداخله‌ای بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و در نتیجه اثر مثبت و معنادار کلیه متغیرهای یادشده بر خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران است. بنابراین شرکت ملی صنایع مس ایران باید با توجه به مولفه‌های مطرح شده در مدل، بهترین استراتژی را اتخاذ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of Value Creation in National Iranian Copper Industries Company

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ahmadzad Asl
Ph.D. in Business Management, Edalat University
چکیده [English]

This paper seeks to discover the pattern of value creation in the National Iranian Copper Industries Company. Given the company's proximity to Holdings and its parent companies, we investigated the issue in a mixed (qualitative and quantitative) study. In the qualitative section, we came up with the conceptual model by interviewing ten empiricists and executives who are familiar with value creation, using the Grounded theory method. The quantitative part was performed by distributing a questionnaire among 183 managers and decision-makers at the National Iranian Copper Company, and the analysis was performed by Smart Plus software to validate the model. The model includes central category (value creation), causal conditions (intrinsic characteristics, relational features of business units, structural and functional features and portfolio features ) underlying conditions (supply chain management, management of systems and methods, resource management and, prospects and Values management), intervening conditions (Iran economic situation, national and international rules, and regulations, competing mothers), strategies (Stand- Alone influence, corporate development, functional and services influence, linkage influence and combination of strategies), and consequences (better resource allocation, formulating a Value Creation Strategies, Performance Management Control, and make a distinction). The results show a positive and significant effect of causal conditions on central category, central category on strategies, context conditions on strategies, intervening conditions on strategies, and strategies on consequences, and all of these variables on value creation in National Iranian Copper Industries Company. The results showed that the National Iranian Copper Industry Company should adopt the best strategy concerning the components mentioned in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Creation
  • National Iranian Copper Industry Company
  • Stand- alone influence
  • Corporate Development
  • Linkage Influence