تخمین تابع سودآوری با استفاده از متغیرهای ساختار سرمایه در صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

از ‌دیرباز، دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه با هدف ‌حداکثرسازی سود و ارزش شرکت و حداقل­سازی هزینه سرمایه از موضوعات ‌مورد توجه ‌متخصصان مالی بوده و ‌‌چهار نظریه اصلی شامل نظریه میلر و مودیگلیانی، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا (هر سه ناظر بر رابطه مثبت میان نسبت بدهی و سودآوری) و نظریه سلسله مراتبی (رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری) درباره ‌ارتباط میان تصمیمات تأمین مالی و سودآوری شرکت‌ها مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از ‌تحلیل رگرسیون و روش ‌الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی موجکی و الگوریتم رقابت استعماری به ‌تخمین تابع سودآوری ‌ساختار سرمایه در نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پنج صنعت (‌کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات، نفت و گاز و داروسازی) طی بازه زمانی 1396-1389 پرداخته ‌است. ‌نتایج به‌دست آمده ‌از رابطه منفی بین نسبت‌های بدهی و نسبت بازده دارایی‌ها (تأیید نظریه سلسله مراتبی) در شرکت‌های فعال در صنایع کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات و داروسازی حکایت داشت. اما، رابطه معناداری بین متغیرهای مذکور در صنعت نفت و گاز مشاهده نشد. به‌علاوه، عملکرد شبکه عصبی موجکی بهینه‌سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری در تمامی صنایع، قدرت تبیین بیشتری ‌نسبت به رگرسیون خطی ساده‌ از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Profitability Function Using Capital Structure Variables in Iranian Industries

نویسندگان [English]

  • Arash Pourrezaei 1
  • Alimohammad Kimiagari 2
1 Master, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management Systems, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Achieving the optimal capital structure to gain maximum profitability and value while having the minimum cost of capital is one of the important topics studied by financial professionals. For explaining a relationship between financing decisions and corporate profitability, there exist four major theories of Miller and Modigliani, agency theory, static balance theory (all observing the positive relationship between debt ratio and profitability), and hierarchical theory (negative relationship between debt ratio and Profitability). In this study, using data from 161 companies listed on the Tehran Stock Exchange in five industries (including ceramic tiles, cement, metals, oil and gas, and pharmaceuticals) between 2010 and 2017, the problem of estimating the profitability function by the capital structure has been addressed. To estimate the mentioned function, regression analysis has been used, as well as a combination of wavelet neural network algorithm and the Imperialistic Competition Algorithm. The results indicate a negative relationship between debt ratios and return on assets (confirmation of hierarchical theory) in ceramic tile, cement, metals, and pharmaceutical companies. However, in the oil and gas industry, no significant relationship has been found between those variables. In addition, the performance of the wavelet neural network optimized by the imperialistic competition algorithm has shown to be more desirable than simple linear regression for all the investigated industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Profitability
  • Regression
  • Neural Network
  • Imperialistic Competition algorithm
 
صالحی، مهدی و یوسفی، سمیه. (1395). رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تأکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت. ‌راهبرد مدیریت مالی، 4(1)، 57-37.   
رضایی صدرآبادی، زهرا و طالبی، داوود. (1390). ‌ارائه یک مدل کنترل موجودی دوسطحی (Q,R)  و حل آن با الگوریتم‌های ژنتیک و رقابت استعماری. چشمانداز مدیریت صنعتی، ‌1(1)، ‌79-94.   
کریمی، آرزو و گودرزی دهریزی، سارا. (1399). بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CaAR‌). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45): 444-423.
مروتی شریف آبادی، علی.، عزیزی، شیرین و احمدی، نسترن. (1394). بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی و تشکیل پرتفلیو. ‌دانش سرمایه‌گذاری، 4(13)، 42-19.  ‌
مومنی طاهری، یاسر و صادقی، سمیه. (1396). رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تأکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت‌های سهام‌محور و بدهی‌محور.‌‌ مدلسازی اقتصادی، 11(2)، 156-137.
Abor, J. (2005). The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana. The Journal of Risk Finance, 3(1), 245-257.
Atashpaz-Gargari, E. & Lucas, C. (2007). Designing an optimal PID controller using imperialist competitive algorithm. First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems, Ferdowsi University of Mashhad, Iran (29-31).
Chechet, I. L. & Olayiwola, A. B. (2014). Capital structure and profitability of Nigerian quoted firms: The agency cost theory perspective. American International Journal of Social Science, 3(1), 139-158.
Danis, A., Rettl, D. A. & Whited, T. M. (2014). Refinancing, profitability, and capital structure. Journal of Financial Economics, 114(3), 424-443.
Davis, K. O., Robert, M. K. & Fredrick, K. M. (2018). The relationship between capital structure and profitability of firms listed at the nairobi securitites exchange. African Development Finance Journal, 2(1), 225-237.
Fama, E. F. & French, K. R. (1998). Taxes, financing decisions, and firm value. The Journal of Finance, 53(3), 819-843.
Graham, J. R. & Leary, M. T. (2011). A review of empirical capital structure research and directions for the future. Annual Review of Financial Economics, 3(1), 309-345.
Hakim, M. Z. & Naelufar, Y. (2020). Analysis of profit growth, profitability, capital structure, liquidity and company size of profit quality. Journal Akademi Akuntansi, 3(1), 12-35.
Jouida, S. (2018). Diversification, capital structure and profitability: A panel VAR approach. Research in International Business and Finance, 45, 243-256.
Karimi, A. & Goodarzi Dahrizi‌, S. (2020). Stock portfolio optimization using Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and Particle Swarm Optimization (PSO) under Conditional Value at Risk (CVaR). Financial Engineering and Securities Management, 11(45), 423-444. (In Persian)    
Kodongo, O., Mokoaleli-Mokoteli, T. & Maina, L. N. (2015). Capital structure, profitability and firm value: panel evidence of listed firms in Kenya. African Finance Journal, 17(1), 1-20.
Kubat, M. (2015). Artificial neural networks. In An Introduction to Machine Learning (pp. 91-111). https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-20010-1.
Le, T. D. & Nguyen, D. T. (2020). Capital structure and bank profitability in Vietnam: A quantile regression approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(8), 168.
Momeni Taheri, Y. & Sadeghi, S. (2017). Relationship between capital structure and financial performance by concentrating on business cycles: An analysis of debt/stock-nexus firms. Quarterly Journal of Economic Modeling, 11(2), 137-156. (In Persian)    
Morovati Sharifabadi, A., Azizi, S. & Ahmadi, N. (2015). Applying imperialist competitive algorithm (ICA) for construction and optimization portfolio. Investment Knowledge, 4(1), ‌19-42. (In Persian)    
Salehi, M. & Yosefi, S. (2016). The relationship between capital structure and return on assets, with an emphasis on inflation caused by government decision makings. Journal of Financial Management Strategy, 4(1), 37-57. (In Persian)    
Rezaei Sadrabadi, ‌Z. & Talebi, D. (2011). Providing a two-level inventory control model (R, Q) and solving it with genetic algorithms and colonial competition. Industrial Management Perspective, 1(1), 79-94. (In Persian)    
Tailab, M. M. K. (2014). The effect of capital structure on profitability of energy American firms. International Journal of Business and Management Invention, 3(12), 54-61.
Yusuf, J. & Syarif, A. D. (2021). The role of profitability, capital structure and firm size towards the firm value of PT. CITRA marga nusaphala persada, TBK during period 1995-2017. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, 1(6), 1060-1069.
Zeitun, R. & Tian, G. G. (2014). Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan. Australasian Accounting Business & Finance Journal, Forthcoming, 4(8), 74-92.
Rezaei Sadrabadi, ‌Z. & Talebi, D. (2011). Providing a two-level inventory control model (R, Q) and solving it with genetic algorithms and colonial competition. Industrial Management Perspective, 1(1), 79-94. (In Persian)