ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران ارشد مالی و استراتژی مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مدیریت سود، نوعی دستکاری در فرایند گزارشگری مالی است که توسط مدیران شرکت‌ها جهت کسب منافع شخصی انجام می­شود. از سویی، طبق نظریه مدیریت ­ارشد، مدیران؛ راهبردهای شرکت را بر مبنای تفاسیر شخصی خود انتخاب می­کنند و این تفاسیر تابعی از تجربیات، ارزش­ها و ویژگی‌های شخصیتی آنها است. لذا، ‌پژوهش حاضر با استفاده از ‌الگوی رگرسیون چندگانه و داده‌های ترکیبی به بررسی رابطه ‌ویژگی­های جمعیت‌شناختی مدیران ارشد و راهبرد مدیریت سود در 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا ‌1397 پرداخته ‌است که ‌نتایج ‌نشان داد حضور مدیران ارشد مالی زن با مدیریت سود ‌تعهدی و ‌واقعی رابطه معناداری ندارد. همچنین، تجربه مدیران ارشد مالی با مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معنادار ‌و با مدیریت سود واقعی فاقد رابطه معناداری است. به‌علاوه، ‌تحصیلات عالی مدیران ارشد مالی با مدیریت سود تعهدی و واقعی رابطه مثبت و معناداری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic Characteristics of Financial Senior Managers and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Hasan Zalaghi 1
  • Kefsan mansouri 2
  • Abbas Aflatooni 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economic and social sciences, BU-ali Sina University
2 Phd Student, Department of Accounting, Faculty of Economic and social sciences, BU-ali Sina University
3 Assistant of Professor , Department of Accounting, Faculty of Economic and social sciences, BU-ali Sina University
چکیده [English]

Earnings management is a manipulation of the financial reporting process by corporate senior managers for personal interests. According to upper echelons theory, managers choose company strategies based on their interpretations, and these interpretations depend on the managers' experiences, values, and Characteristics. In this study, the relationship between demographic characteristics of senior managers and earnings management strategy in 138 companies, listed on the Tehran Stock Exchange in the years 2013- 2018, has been investigated. Multivariate regression model and combined data were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the presence of female senior financial managers does not have a significant relationship with accrual-based earnings management and real earnings management and the experience of senior financial managers has a positive and significant relationship with accrued earnings management, and this relationship is not significant for real earnings management. The results also show that higher education of senior financial managers has a positive and significant relationship with accrual and real earnings management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Echelons Theory: Earning Management: Accrual: Demographic Characteristics
 
افلاطونی، عباس. (1398). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Eviews. تهران، انتشارات ترمه، چاپ دوم.
اعتمادی، حسین و رحمانی، حلیمه. (1388). بررسی تجربی اخلاق در مدیریت سود. ‌اخلاق در علوم و فن آوری، 4(4)، 89-79.
‌بنی‌مهد، بهمن.، حساس یگانه، یحیی و یزدانیان، نرگس. (1392). روابط سیاسی و تغییر حسابرس: شواهدی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی. دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، 2(‌8)، 12-1.
بیایانی، سروش و گرکز، منصور. (1393). بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیأت مدیره با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(12)، 74-63.
ثقفی، علی.، مرادی جز، محسن و سهرابی، حسینعلی. (1393). رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی. دانش حسابداری، 5(17)، 27-7.
دارابی، رویا و اژدری، فاطمه. (1397). بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری و حسابرسی، 8(2)، 21-1.
زلقی، حسن و قدمی مشهور، آسیه. (1397). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(58)، 179-161.
طهماسبی کهیانی، ریحانه. (1398). تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بینالمللی قانون یار، 3(9)، 358-337.
عباس‌زاده، محمدرضا.، حصارزاده، رضا.، جباری ‌نوقابی، مهدی و عارفی‌اصل، سولماز. (1394). فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 84-59.
علوی، معصومه.، یعقوب‌نژاد، احمد و محمدی نوده، فاضل. (1398). ویژگی‌های موسسه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 11(44)، 58-23.
کاظمی علوم، مهدی.، ایمانی برندق، محمد و عبدی، مصطفی. (1398). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت سود. دانش حسابداری، 1(1)، 168-137.
محمدرضایی، فخرالدین.، ‌خسرویان، ایمان و دولت زارعی، احسان. (1399). تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مدیریت سود. دانش حسایداری مالی، 7(2)، 61-31.
مشایخی، بیتا و عظیمی، عابد. (1395). تأثیر توانایی‌های مدیریت بر رابطة بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 267-253.
مهرانی، ساسان و باقری، بهروز. (1388). بررسی اثرجریان نقدآزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود. تحقیقات حسابداری، 1(2)، 71-50.
معین‌الدین، محمود.، نایب‌زاده، شهناز.، یاوری، الهام و میرمحمدی صدرآبادی، محمد. (1394). رابطه اخلاق با رفتار مدیریت سود و تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر آن. نشریه اخلاق در علوم و فناوری، 10(2)، 132-120.
نمازی، محمد، بایزیدی، انور و جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3(9)، 21-4.
Abbas Zadeh, M., Hesar Zadeh, R., Jabbari, M. & Arefiasl, S. (2015). Meta-analysis of corporate governance and earning management. Accounting and Auditing Review, 22(1), 59-84. (In Persian)
Abbott, L. J., Parker, S. & Presley, T. J. (2012). Female board presence and the likelihood of financial restatement. Accounting Horizons, 26(4), 607-629.
Aflatooni, A. (2019). Econometrics in financial and accounting research with EVIEWS software. Tehran, Termeh Publications. (In Persian)
Alavi, M., Yaghob Nejad, A. & Mohammadi, F. (2020). Characteristics of audit and accrual real earning management. The Financial Accounting and Auditing Researches, 11(44), 23-58. (In Persian)
Arun, T. G., Almahrog, Y. E. & Aribi, Z. A. (2015). Female directors and earnings management: Evidence from UK companies. International Review of Financial Analysis, 39(C), 137-146.
Bani Mahd, B., Hasas Yeganeh, Y. & Yazdanian, N. (2014). Political relations and auditor change: Evidence from private sector auditing institutions. Knowledge of Management Accounting and auditing, 2(8), 1-12. (In Persian)
Barua, A., Davidson, L. F., Rama, D. V. & Thiruvadi, S. (2010). CFO gender and accruals quality. Accounting Horizons, 24(1), 25-39.
Bernardi, R. A. & Arnold, D. F. (1997). An examination of moral development within public accounting by gender, staff level, and firm. Contemporary Accounting Research, 14(4), 653-668.
Biabani, S. & Garkaz, M. (2014). The investigating the relationships between the presence of women managers on the board of directors and the performance of listed company in the stock exchange in Tehran. Knowledge of Management Accounting and Auditing, 3(12), 63-74. (In Persian)
Carpenter, M. A. & Fredrickson, J. W. (2001). Top management teams, global strategic posture, and the moderating role of uncertainty. Academy of Management journal, 44(3), 533-545.
Carpenter, M. A., Geletkanycz, M. A. & Sanders, W. G. (2004). Upper echelons research revisited: Antecedents, elements, and consequences of top management team composition. Journal of Management, 30(6), 749-778.
Cheng, L. T., Chan, R. Y. & Leung, T. Y. (2010). Management demography and corporate performance: Evidence from China. International Business Review, 19(3), 261-275.
Chung, R., Firth, M. & Kim, J. B. (2005). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58(6), 766-776.
Cohen, D. & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19.
Cullinan, C., Bline, D., Farrar, R. & Lowe, D. (2008). Organization-harm vs. organization-gain ethical issues: An exploratory examination of the effects of organizational commitment. Journal of Business Ethics, 80(2), 225-235.
Daboub, A. J., Rasheed, A. M., Priem, R. L. & Gray, D. (1995). Top management team characteristics and corporate illegal activity. Academy of Management Review, 20(1), 138-170.
Darabi, R. & Ajdari, F. (2018). Investigating the relationship between steering system and auditing features with real earning management of companies listed in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Research, 8(2), 1-21. (In Pearsian)
Davila, A. & Foster, G. (2005). Management accounting systems adoption decisions: Evidence and performance implications from early-stage/ startup companies. The Accounting Review, 80(4), 1039-1068.
Davila, A. & Foster, G. (2007). Management control systems in early-stage startup companies. The Accounting Review, 82(4), 907-937.
Elias, R. Z. (2004). The impact of corporate ethical values on perceptions of earnings management. Managerial Auditing Journal, 19(1), 84-98.
Erhardt, N. L., Werbel, J. D. & Shrader, C. B. (2003). Board of director diversity and firm financial performance. Corporate Governance: An International Review, 11(2), 102-111.
Etemadi, H. & Rahmani, H. (2009). Empirical study of ethics in earning management. The Journal of Ethics in Science and Technology, 4(4), 79-89. (In Persian)
Gavious, I., Segev, E. & Yosef, R. (2012). Female directors and earnings management in high‐technology firms. Pacific Accounting Review, 24(1), 4-32.
Graham, R. J., Harvey, C. & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3-73.
Gull, A. A., Nekhili, M., Nagati, H. & Chtioui, T. (2018). Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management. The British Accounting Review, 50(3), 255-274.
Gunny, K. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27(3), 855-888.
Goutas, L. & Lane, C. (2009). The translation of shareholder value in the German business system: A comparative study of DaimlerChrysler and Volkswagen AG. Competition & Change, 13(4), 327-346.
Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. Academy of Management Review, 32(2), 334-343.
Hambrick, D. C. & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its ‌top managers. The Academy of Management Review, 9(2), 193-206.
Hemingway, M. J. (2007). Sex, trust, and corporate boards. Hastings Women Law Journal, 17(2), 173-197.
Herrmann, P. & Datta, D. K. (2006). CEO experiences: Effects on the choice of FDI entry mode. Journal of Management Studies, 43(4), 755-778.
‌Hsieh, Y. T., Chen, T. K., Tseng, Y. J. & Lin, R. C. (2018). Top management team characteristics and accrual-based earnings management. The International Journal of Accounting, 53(4), 314-334.
Jiang, F., Zhu, B. & Huang, J. (2013). CEO's financial experience and earnings management. Journal of Multinational Financial Management, 23(3), 134-145.
Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193-228.
Kazemi Olum, M., Imani, M. & Abdi. M, (2019). Impact if gender diversity in board of directors and audit committee on earning quality. Journal of Accounting of Knowledge, 10(1), 137-168. (In Persian)
Krishnan, G. V. & Parsons, L. M. (2008). Getting to the bottom line: An exploration of gender and earnings quality. Journal of Business Ethics, 78(1-2), 65-76.
Lin, J. W. & Hwang, M. I. (2010). Audit quality, corporate governance, and earnings management: A meta‐analysis. International Journal of Auditing, 14(1), 57-77.
‌Malmendier, U. & Nagel, S. (2011). Depression babies: Do macroeconomic experiences affect risk taking?. The Quarterly Journal of Economics, 126(1), 373-416.