ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران ارشد مالی و استراتژی مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا

10.22051/jfm.2021.34355.2477

چکیده

مدیریت سود، دستکاری در فرایند گزارشگری مالی است که توسط مدیران شرکتها جهت کسب منافع شخصی انجام می‌گیرد. بر اساس تئوری مدیریت‌ارشد، مدیران بر مبنای تفاسیر شخصی خود؛ استراتژی‌های شرکت را انتخاب می‌کنند، و این تفاسیر تابعی از تجربیات، ارزش‌ها و ویژگی های مدیران است. در این پژوهش‌، رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی مدیران ارشد و استراتژی مدیریت سود، در 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا پایان 1397 بررسی شده است. به ‎منظور تجزیه ‎و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چندگانه و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حضور مدیران ارشدمالی زن، رابطه معناداری با مدیریت سود بر مبنای تعهدی و مدیریت سود واقعی ندارد و تجربه مدیران ارشد مالی با مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت ومعناداری دارد و این رابطه برای مدیریت سود واقعی معنادار نیست. همچنین نتایج نشان دهنده این است که تحصیلات عالی مدیران ارشد مالی ، رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود تعهدی و واقعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic Characteristics of Financial Senior Managers and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Hasan Zalaghi 1
  • Kefsan mansouri 2
  • Abbas Aflatooni 1
1 Assistant of Professor , Department of Accounting, Faculty of Economic and social sciences, BU-ali Sina University
2 Phd Student, Department of Accounting, Faculty of Economic and social sciences, BU-ali Sina University
چکیده [English]

Earnings management is a manipulation of the financial reporting process by corporate senior managers for personal interests. According to upper echelons theory, managers choose company strategies based on their interpretations, and these interpretations depend on the managers' experiences, values, and Characteristics. In this study, the relationship between demographic characteristics of senior managers and earnings management strategy in 138 companies, listed on the Tehran Stock Exchange in the years 2013- 2018, has been investigated. Multivariate regression model and combined data were used to analyze the data and test the hypotheses. The results show that the presence of female senior financial managers does not have a significant relationship with accrual-based earnings management and real earnings management and the experience of senior financial managers has a positive and significant relationship with accrued earnings management, and this relationship is not significant for real earnings management. The results also show that higher education of senior financial managers has a positive and significant relationship with accrual and real earnings management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Echelons Theory: Earning Management: Accrual: Demographic Characteristics