تحلیل وضعیت ثبات مالی صنعت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشـــــیار گـــــروه اقتصـــــاد، واحـــــد فیروزکـــــوه، دانشـــــگاه آزاد اســـــلامی

4 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

وقوع بحران‌های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی‌ نسبت به نابرابری‌های موجود به معرفی زیرشاخص‌های ثبات ‌مالی ‌برای شرکت‌های بیمه توسط نهادهای بین‌المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً ‌رسوایی شرکت‌های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می‌سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه‌گذاران و سایر ذینفعان نیز ‌آسیب‌ وارد می‌کند. بنابراین، ‌ناظرین صنعت بیمه نیازمند ‌یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش‌های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و ‌بدیهی است که شاخص‌های تک‌بعدی، توان و استحکام لازم ‌برای بیان آثار این گونه چالش‌ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های سری‌زمانی 1397-1385 ‌به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات ‌مالی ‌صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. ‌این شاخص ‌با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه‌های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای ‌روند نزولی است که ‌وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می‌دهد. اما، در کوتاه‌مدت، ثبات مالی صنعت بیمه ‌روند نوسانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Financial Stability of the Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Iesvand Heidari 1
  • Mir hossein Mousavi 2
  • Saleh Ghavidel Dostokoue 3
  • Esmaeel Safarzadeh 4
1 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
2 Associate Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The occurrence of the financial crises and increasing concerns about existing inequalities have led to the introduction of financial stability sub-indicators by international institutions for insurance companies. The occurrence of any financial problems and the subsequent scandal, known as financial and economic bankruptcy in insurance companies, not only affects their shareholders, also affects many members of society, including insurers and other stakeholders. Since insurance industry observers need to achieve an efficient tool to study and identify the internal challenges of the country's insurance industry, and in the meantime, one-dimensional indicators do not have the necessary strength to express the effects of such challenges, the purpose of this article is to calculate the combined financial stability index for the insurance industry according to the statistics and information between 2006 to 2018 of insurance companies. The combined index of financial stability has been calculated using 27 sub-indices from the theoretical and experimental literature and the principal components method. The results show that in the long run, the insurance industry is facing a downward trend in financial stability, but in the short run, it is fluctuating. The long-term downward trend of the financial stability index indicates the critical situation of the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Stability
  • Financial Soundness
  • Insurance Industry
  • Principle Component
  • Combined Index
‌‌‌برزیده، فرخ.، ‌پریزادی، عیسی و احمدی زاد، آرمان. (1392). نسبت‌های مالی موثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران. پژوهشنامه بیمه، 28(2)، 201-181.
پارسانژاد، محمدحسین. (1396). تحلیل ثبات مالی بانک‌های ایران در سیکل‌های تجاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد.
رجب‌پور، حسین.، مومنی، فرشاد و نصیری اقدم، علی. (1399). اندازه‌گیری توسعه فراگیر در ایران. ‌رفاه اجتماعی، 20(79)، 54-9.
فرزین وش، اسداله و شیران، علی قربان. (1391). تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای درحال توسعه.‌ سیاستهای اقتصادی، 0(22)، 28-3.
قره‌خانی، محسن و زین‌ساز، علی. (1395). دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه با استفاده از شاخص‌های آینده‌نگر-مطالعه موردی شاخص‌های IRIS. بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه، تهران، ۱۳ آذرماه.
میرزایی، حبیب و صفری، امیر (1388). مقدمه‌ای بر رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی. تازه‌های جهان بیمه، ‌137 و 136، 29-16.
میرباقری هیر، میرناصر.، ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی‌فر، سیامک. (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(15)، ‌42-23.
محدث، فخری. (1389). روش تحلیل مولفه‌های اساسی و بررسی عوامل مطالعه موردی: استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی، مجموعه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 41.
Association of British Insurers. (2008). Insurance key facts. London.
Allen, W. A. & Wood, G. (2006). Defining and achieving financial stability. Journal of Financial Stability, 2(2): 152-172.
Akosah, N., & Loloh, F., Lawson, N. & Kumah, C. (2018). Measuring financial stability in Ghana: A new index-based approach. MPRA_paper_86634.pdf.
Chant, J., Lai, A., Illing, M. & Daniel, F. (2003). Essays on financial stability. Bank of Canada Banque du Canada. Technical Report No. 95.
Cummins, J. D., Rubio-Misas, M. & Vencappa, D. (2017). Competition, efficiency and soundness in European life insurance markets. Journal of Financial Stability, 28(C), 66-78.
Drake, P. P., Neale, F. R., Schorno, P. J. & Semaan, E. (2017). Risk during the financial crisis: The role of the insurance industry. Journal of Insurance Issues 4(2), 181–214.
Das, U. S., Podpiera, R. & Davies, N. (2003). Insurance and issues in financial soundness. IMF Working Papers 03(138).
IMF. (2019). Financial sector assessment program technical note-insurance stress testing. No 19/186.
Gaye, A. (2007). Constructing composite indices. Paper presented at the UNDP/HDRO. Regional Technical Workshop on Measuring Human Development.
Stevanović, T., Stanković, J. & Stanković, J. (2020). Research on internal indicators of financial stability of insurance companies in republic of Serbia. School of Bussiness, 2, 1-22.
Barzideh, F., Prizadi, I. & Ahmadizad, A. (1392). Financial ratios affecting the financial health of insurance companies in Iran. Iranian Journal of Insurance Research, 28(2), 201-181. (In Persian)
Farzinvash, A. & Shiran, A. G. (2012). Creating financial stability index and survey in the developing countries. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(22), 3-28. (In Persian)
Gharakhani, M. & Zinsaz, A. (2016). Supervision of the regulator in the insurance market using prospective indicators - a case study of IRIS indicators.Twenty-third National Conference and Ninth International Conference on Insurance and Development, Tehran, 13 December. (In Persian)
Karolina, P. (2021). Financial Stability of European Insurance Companies during the COVID-19 Pandemic. Journal of Risk and Financial Management 14(6), 266.
Kramarić, ‌T. P., Miletić, M. & Kožul Blaževski, R. (2019). Financial stability of insurance companies in selected CEE countries. Business Systems Research Journal, 10(2), 163-178.
May, P. J. (2007). Regulatory regimes and accountability. Regulation & Governance, 1(1), 8–26.
Mirbagheri Heir, M. N., Nahidi Amirkhiz, M. R. & Shokouhi Fard, S. (2017). Assessment of financial ftability and factors affecting the financial stability of the country's banks. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15), 23-42. (In Persian)
Mohaddeth, F. (2010). Method of principal components analysis and investigation of case study factors: Extraction of asset price index and its effect on inflation. Office of Economic Studies and Policies, Central Bank, Economic Research Collection, No. 41. (In Persian)
Pasiouras, F. & Gaganis, C. (2013). Regulations and soundness of insurance firms: International evidence. Journal of Business Research, 66(5), 632-642.
Phan, D. H. B., ‌Iyke, B. N., Sharma, S. S. & Affandi, Y. (2021). Economic policy uncertainty and financial stability–Is there a relation?. Economic Modelling, 94(C), 1018-1029.
Rajabpour, H., Momeni, F. & Nasiri Aghdam, A. (2020). Measuring inclusive development in Iran (1981-2016). Social Welfare Quarterly, 20(79), 9-54. (In Persian)
Schinasi, G. J. (2004). Defining financial Stability. IMF, Working paper 187.
Shim, J. (2011). Mergers & acquisitions, diversification and performance in the US propertyliability insurance industry. Journal of Financial Services Research, 39(3), 119-144.
Shim, J. (2015). An investigation of market concentration and financial stability in property–liability insurance industry. The Journal of Risk and Insurance, 84(2), 567-597.
Sharpe, I. G. & Stadnik, A. (2007). Financial distress in Australian general insurers. Journal of Risk and Insurance, 74(2), 377–399.
Smajla, N. (2014). Measuring financial soundness of insurance companies by using Caramels model-case of Croatia. Interdisciplinary Management Research, 10, 600-609.
Stiglitz, J. E., Sen, A. & fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf.