ویژگی های شرکتی توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/jfm.2021.35498.2526

چکیده

با وجود اعتبار نظری و تجربی الگوی قیمت‌گذاری‌دارایی‌های ‌سرمایه‌ای، شواهد تجربی ‌ارائه‌شده نشان ‌می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌ دلیل تحمل نوسانات‌ غیرسیستماتیک صرف ریسک مطالبه می‌نمایند. با در نظر گرفتن نوسانات غیرسیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌های ریسکی، هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های شرکتی توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش نوسانات غیرسیستماتیک شرکت‌ها با استفاده از روش های شرطی و غیرشرطی و مدل‌های پنج عاملی و هفت عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌شود و ارتباط نوسانات غیرسیستماتیک و ویژگی های شرکتی، با رگرسیون پنل بررسی می‌گردد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 1390 تا 1397 است که با توجه به شرایط تعیین‌شده در نمونه‎گیری 82 شرکت انتخاب شده است. نتایج حاصل از تخمین رگرسیون پنل با بکارگیری سنجه‌های مختلف اندازه‌گیری ریسک غیرسیستماتیک نشان می‌دهد که عوامل ارزش‌دفتری به ارزش ‌بازار، اندازه، رشد فروش، رشد دارایی‌ها‌‌‌ و نقدشوندگی به‌عنوان عوامل توضیح دهنده نوسانات غیرسیستماتیک شرکتها به‌شمار می‌روند. شرکت‌های با ارزش‌دفتری به ارزش بازار بالا ، اندازه بزرگتر، رشد دارایی کمتر، رشد فروش کمتر و نقدشوندگی کمتر، نوسانات غیرسیستماتیک کمتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm Characteristics Determining Idiosyncratic Volatility in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rostami 1
  • Hojjat-allah Ansari 1
  • Farzane Rahimi 2
1 Assistant Prof, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Alzahra, Tehran, Iran
2 MSc, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Alzahra, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite the theoretical and empirical validity of the capital asset pricing model, empirical evidence shows that investors ask for Risk premium due to idiosyncratic volatility. Considering the idiosyncratic volatility in capital asset pricing، this study seeks to determine firm characteristics which explain idiosyncratic volatility in Tehran Stock Exchange. In this study, we measured the idiosyncratic volatility, employing the 5 and 7 multi-factor models and using the conditional and non-conditional methods. Moreover, we investigate the relation between firms’ characteristics and idiosyncratic volatility by panel Regression. The research population contains the whole firms in Tehran Stock Exchange and OTC during 2011-2017, amongst them, 82 firms were selected based on specified sampling conditions. Employing various Ivol measurements, our results show that book to market equity ratio, size، sales growth, asset growth, and liquidity are the determinants of idiosyncratic volatility and firms with greater size, lower liquidity, lower sales growth, higher book-to-market equity ratio, and lower Asset growth have less idiosyncratic volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiosyncratic volatility
  • Firm Characteristics
  • Egarch