طراحی مدل عوامل استراتژی‌های مالی رقابتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر TISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

این پژوهش ‌با روش ترکیبی (کیفی و کمی) نسبت به شناسایی راهبرد‌های مالی رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده است. ‌در مرحله کیفی، ابتدا ‌۱۰ نفر از نخبگان جامعه علمی حسابداری مشارکت داشتند و از طریق ‌آنها چک لیست‌های مرتبط با راهبرد‌های رقابتی شرکت‌ها تعیین گردید و سه راهبرد‌ عملکردی، حاکمیتی و سرمایه در گردش در قالب ۱۹ شاخص تأیید ‌و وارد مرحله تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی نیز ۶ شاخص براساس معیارهای میانگین و ضریب توافق حذف ‌شده و مجموع شاخص‌ها در راند دوم دلفی به ۱۳ شاخص تقلیل یافت و مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی، تعداد ۳۰ نفر از کارگزاران و تحلیل‌گران بازار بورس اوراق بهادار ‌طی ۷ مرحله تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر مشارکت نمودند. ‌نتایج ‌نشان داد سه شاخص افزایش حجم معاملات به‌عنوان راهبرد عملکردی، تقویت استقلال هیأت‌ مدیره به‌عنوان راهبرد حاکمیتی و کارایی بدهی‌های‌ جاری به‌عنوان راهبرد سرمایه در گردش، بیشترین تأثیر را در ‌جایگاه رقابتی شرکت‌ها دارند. همچنین، کاهش هزینه‌های عملیاتی به‌عنوان ‌راهبرد عملکردی کم‌ترین اثر را در ‌جایگاه ‌رقابتی شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Financial and Accounting Competitiveness Strategies in Tehran Stock Exchange Companies Using Total Interpretative Structural Interpretation (TISM)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazle Dolatabadi 1
  • Mojtaba Moshdeyee 2
  • Mohammad Reza Abdoil 3
1 PhD Student, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Nowadays, corporate strategies are one of the prominent competitive tools of managers to strengthen the competitive position of companies. Considering the influence of functional, governance, and working capital in reaching competitive strategies and the use of systematic and innovative methods in the design of these strategies is inevitable. The purpose of this study is to explain the factors of financial and accounting competitiveness strategies in Tehran Stock Exchange companies, using Total Interpretative Structural Interpretation (TISM). The methodology of this research is descriptive due to data obtaining and practical due to its aims, and is a combination of extended analysis and Total Interpretative Structural Interpretation (TISM). In this two-phase, qualitative and quantitative study, at first ten elites of the scientific community of accounting participated in determining the checklist of related companies' competitive strategies. Accordingly, three functional, governmental, and working capital strategies were approved in 19 indexes and entered the Delphi analysis phase. In Delphi analysis, six indicators were also eliminated based on average criteria and agreement coefficient and the total indices in Delphi's second round were reduced to 13 indicators. Then, in the second part of the research, 30 participants of the stock market brokers and analysts participated in seven stages of TISM. The results showed that the three indicators, including increasing the volume of transactions as a functional strategy, strengthening the independence of the board of directors as a strategy of governance, and the efficiency of current liabilities as the strategy of working capital are the most effective indicators of the competitive strategies of companies. It was also found that the reduction of operational costs as the indicator of corporate performance strategy was the least effective factor in the company's competitive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategies
  • Performance Strategies
  • Governance Strategies
  • Working Capital Strategies
اعرابی، سیدمحمد و رزمجوئی، محرم. (۱۳۹۰). استراتژی‌های مالی و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت راهبردی، ۸(۴): 166-141.
امیرکبیری، علیرضا.، قره‌بیگلو، حسین و آب‌چر، بهجت. (1397). ارتباط استراتژی‌های مالی و حاکمیت شرکتی بر رفتار تونل وار سهامداران بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(36): 74-51.
آذر، عادل.، خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. (1392). پژوهش در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
بقایی، علی.، موسوی بیوکی، سید محمّد مهدی و وثوق، بلال. (1388). استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 3(2): 141-129.
حجازی، رضوان و رامشه، منیژه. (1392). بررسی روابط میان استراتژی تمایز، نوآوری و سیستم‌های کنترل مدیریت. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، 74-61.
رضایی پندری، عباس و یکه زارع، محسن. (1395). طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل انتقال فناوری موفیت آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار. پژوهش‌های مدیریت در ایران، ‌20(1)، 79-61.
رهنمای رودپشتی، فریدون و کریمی، کیانا. (1394). تورش های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(14)، 32-15.
صفری، حسین.، سادات، میرمحمود و سعدآبادی، علی‌اصغر. (1395). تدوین استراتژی‏های رقابتی با استفاده ترکیبی از استراتژی جودویی و استراتژی اقیانوس آبی در چارچوب کارت امتیازی متوازن. ‌مدیریت بازرگانی، 8(3): 636-607.
عابدی، رحیم و زینال‌زاده، حامد. (1394). مدل هماهنگی استراتژی مالی و چرخه عمر سازمان با عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)، 116-85.
مرادی.، محمد و سپهوندی، سعیده. (1394). تأثیر استراتژی‌های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(3): 90-75.
Abedi, R. & Zeynalzadeh, H. (2016). The coordination model of financial strategy and organizational life cycle with financial performance, 7(2), 85-116. (In Persian)
Adegbite, E., Amaeshi, K. & Nakajima, C. (2013). Multiple influences on corporate governance practice in Nigeria: Agents, strategies and implications. International Business Review, 22(3), 524-538.
Amirkabiri, A., Gharehbiglo, H. & Abchar, B. (2018). Relationship between financial strategies and corporate governance on the behavior of stockholders' tunnels on the performance of companies admitted to the Tehran stock exchange. Financial Engineering and Securities Management, 9(36), 51-74. (In Persian)
Arabi, S. M. & Razmjooyee, M. (2011). Financial strategies and stock returns of Tehran stock exchange. Strategic Management Studies, 8(4), 114-166. (In Persian)
Attig, N., Ghoul, S. E. Guedhami, O. & Suh, J. (2013). Corporate social responsibility and credit ratings. Journal of Business Ethics, 117(4), 679–694.
Azar, A., Tizro, A., Moghbel, A. & Anvari, A. (2010) Contouring agility model of supply chain: Interpretive structural modeling approach. Management Research in Iran, 14(2), 1-25. (In Persian)
Barros, J. & Sandelowski, M. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company. New York.
Bender, R. & Ward, K. (2002). Corporate financial strategy. Publishers Location London. 2nd edition.
Benita, F., Lopez-Ramos, F. & Nasini, S. (2019). A bi-level programming approach for global investment strategies with financial intermediation. European Journal of Operational Research, 274(1), 375-390.
Ben  Slimane, F. & Padilla  Angulo, L. (2018). Strategic change and corporate governance: Evidence from the stock exchange industry. Journal of Business Research, 103(C), 206-218.
Botzem, S. &  Dobusch, L. (2017). Financialization as strategy: Accounting for inter-organizational value creation in the European real estate industry. Accounting, Organizations and Society, 59(C), 31-43
Chung, H. & Kuo, T. (2018). When and how managerial ties matter in international competitive strategy, export financial and strategic performance framework: A standardized or customized approach?. European Journal of Marketing, 52(1/2), 260-278.
Clarke, G., Roger, W., Brent, D., Robert, H., Nadauld. D. & Stephen, B. (1990). Strategic Financial Management. Richard D. Irwin, Inc.
Ding, S., Guariglia, A. & Knight, J. (2013). Investment and financing constraints in China: Does working capital management make a difference? Journal of Banking & Finance, 37(5), 1490-1507.
El Mir, A. & Seboui, S. (2008). Corporate governance and the relationship between EVA and created shareholder value. Corporate Governance International Journal of Business in Society, 8(1), 46-58.
Erza, A. H. & Sifi, F. (2018). The effect of working capital management on the performance in Tehran stock exchange companies. Financial Management Strategy, 6(4), 131-156. (In Persian).
Fiegenbaum, A., Hart, S. & Schendel, D. (1996). Strategic reference point theory. Strategic Management Journal, 17(3), 219-235.
Gu, Q., Jitpaipoon, T. & Yang, J. (2017). The impact of information integration on financial performance: A knowledge-based view. International Journal of Production Economics, 191(3), 221-232
Hahn, K. (2018). Innovation in times of financialization: Do future-oriented innovation strategies suffer? Examples from German industry. Research Policy, 48(4), 923-935. ‌
Huang, J., Tzeng, G. & Ong, C. (2005). Multidimensional Data in multidimensional scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters, 26(6), 55-767.
Iqbal, S., Nawaz, A. & Ehsan, S. (2018). Financial performance and corporate governance in microfinance: Evidence from Asia. Journal of Asian Economics, 60(C), 1-13.
Jakhotiya, G. P. (2003). Strategic Financial Management. Vikas Publishing House PVT Ltd.
Khalfan, T. & Sturluson, J. P. (2018). Corporate finance approaches of Icelandic private firms after the financial crisis. Managerial Finance, 44(11), 1274-1291.
Lin, T. T. (2015). Working capital requirement and the unemployment volatility puzzle. Journal of Macroeconomics, 46(7), 201-217.
Malone, D. (1975). An introduction to the application of interpretive structural modeling, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 63(3), 397-404.
Masri, H. & Abdulla, Y. (2018). A multiple objective stochastic programming model for working capital management. Technological Forecasting and Social Change, 131(11), 141-146
Moradi, M., Sepahvandi, S. (2015). The impact of competitive strategies on stability of financial performance and risk. Journal of Financial Accounting Research, 7(3), 90-75. (In Persian).
Mun, G. S. & Jang, S. (2015). Working capital, cash holding, and profitability of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 48(2), 1-11.
Nizam, E., Ng, A., Dewamdaru, G., Nagayev, R. & Abdulrahman, M. (2019). The impact of social and environmental sustainability on financial performance: A global analysis of the banking sector. Journal of Multinational Financial Management, 49(C), 35-53.
Oxelheim, L. (2019). Optimal vs satisfactory transparency: The impact of global macroeconomic fluctuations on corporate competitiveness. International Business Review, 28(1), 190-206.
Pettit, J. (2007). Strategic Corporate Finanace. John Wiley & Sons, Inc.
Rahnamay-Roodposhti, F. & Karimi, K. (2015). Behavioral biases and the incentives of earnings management. 4(14), 15-32. (In Persian)
Rezayee Penderi, A. & Yekehzare, M. (2016). An interpretative structural model for factors of successful technology transfer in order to achieve sustainable development. Management Research in Iran, 20(1), 61-80. (In Persian).
Safari, H., Sadat, M. & Sadabadi, A. (2016). Designing competitive strategies through apply of judo strategy and blue ocean strategy in BSC model. Iranian Business Management, 8(3), 607-363. (In Persian)
Singh, M. D., Shankar, R., Narain, R. & Agarwal, A. (2003). An interpretive structural modeling of knowledge management in engineering industries. Journal of Advances in Management Research, 1(1), 28-40.
Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D. & Shankar, R. (2017). Development of a balanced scorecard an integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 25-59.
Wang, M. & Huang, H. (2018). The design of a flexible capital-constrained global supply chain by integrating operational and financial strategies. Omega, 88(C), 40-62.
Warfield, J. N. (1976). Societal systems: Planning, policy and complexity. Willy Interscience, New York.
Yang, X. & Zhang, H. (2019). Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategies. Journal of Financial Markets, 44(C), 71-90.
Ziogkidis, P. & Zachouris, P. (2009). Momentum equity strategies: Are certain firm-specific variables crucial in achieving superior performance in short term holding periods?. International Research Journal of Finance and Economics, 24(7), 7-27.