طراحی مدل عوامل استراتژی‌های مالی رقابتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر TISM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22051/jfm.2019.25400.2032

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل استراتژی‌های مالی رقابتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر TISM می باشد. روش شناسی این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه بدست آوردن داده‌ها، توصیفی و به لحاظ روش‌شناسی ترکیبی از تحلیل فراترکیب و تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر (TISM) استفاده شده است. در این پژوهش که در دو فاز کیفی و کمی انجام گرفت، نخست ۱۰ نفر از نخبگان جامعه علمی حسابداری مشارکت داشتند تا از طریق مشارکت آن‌ها چک لیست‌های مرتبط با استراتژی‌های رقابتی شرکت‌ها تعیین گردد. بر این اساس سه استراتژی عملکردی، حاکمیتی و سرمایه در گردش در قالب ۱۹ شاخص تایید شدند و وارد مرحله تحلیل دلفی گردیدند. در تحلیل دلفی نیز ۶ شاخص براساس معیارهای میانگین و ضریب توافق حذف شدند و مجموع شاخص‌ها در راند دوم دلفی به ۱۳ شاخص تقلیل و مورد تایید قرار گرفت. سپس در بخش دوم پژوهش تعداد ۳۰ نفر از کارگزاران و تحلیل گران بازار بورس اوراق بهادار مشارکت داشتند و طی ۷ مرحله تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر TISM مشارکت نمودند. نتایج در تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر نشان داد، سه شاخص افزایش حجم معاملات به عنوان استراتژی عملکردی، تقویت استقلال هیات مدیره به عنوان استراتژی حاکمیتی و کارایی بدهی های جاری به عنوان استراتژی سرمایه در گردش موثرترین شاخص های استراتژی های رقابتی شرکت ها تعیین شدند. همچنین مشخص گردید، کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان شاخص استراتژی عملکردی شرکت ها کم اثرترین عامل در استراتژی رقابتی شرکت ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of Financial and Accounting Competitiveness Strategies in Tehran Stock Exchange Companies Using Total Interpretative Structural Interpretation (TISM)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazle Dolatabadi 1
  • Mojtaba Moshdeyee 2
  • Mohammad Reza Abdoil 3
1 PhD Student, Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Assistant Professor Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Nowadays, corporate strategies are one of the prominent competitive tools of managers to strengthen the competitive position of companies. Considering the influence of functional, governance, and working capital in reaching competitive strategies and the use of systematic and innovative methods in the design of these strategies is inevitable. The purpose of this study is to explain the factors of financial and accounting competitiveness strategies in Tehran Stock Exchange companies, using Total Interpretative Structural Interpretation (TISM). The methodology of this research is descriptive due to data obtaining and practical due to its aims, and is a combination of extended analysis and Total Interpretative Structural Interpretation (TISM). In this two-phase, qualitative and quantitative study, at first ten elites of the scientific community of accounting participated in determining the checklist of related companies' competitive strategies. Accordingly, three functional, governmental, and working capital strategies were approved in 19 indexes and entered the Delphi analysis phase. In Delphi analysis, six indicators were also eliminated based on average criteria and agreement coefficient and the total indices in Delphi's second round were reduced to 13 indicators. Then, in the second part of the research, 30 participants of the stock market brokers and analysts participated in seven stages of TISM. The results showed that the three indicators, including increasing the volume of transactions as a functional strategy, strengthening the independence of the board of directors as a strategy of governance, and the efficiency of current liabilities as the strategy of working capital are the most effective indicators of the competitive strategies of companies. It was also found that the reduction of operational costs as the indicator of corporate performance strategy was the least effective factor in the company's competitive strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Strategies
  • Performance Strategies
  • Governance Strategies
  • Working Capital Strategies