تدوین الگویی هشت عاملی برای سنجش بازده سهام از طریق متغیرهای استرس بازار، سرعت شکنندگی بازار و ریسک نقد شوندگی بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به پیش‌بینی بازده سهام، از مدل‌های عاملی استفاده شده است. این پژوهش بر مبنای یک مدل هشت عاملی بنا شده است که متشکل از مدل ﭘﻨﺞ‌ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ به علاوه، متغیرهای استرس بازار، سرعت شکنندگی بازار و ریسک نقدشوندگی بازار، به منظور بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 1388 تا 1397 برای 117 شرکت به صورت ماهانه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توان توضیح‌دهندگی مدل هشت عاملی بهتر از مدل ﭘﻨﺞ‌ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ در بازار سرمایه ایران می‌باشد. همچنین، متغیرهای سرعت شکنندگی و استرس، رابطه منفی و معنی‌دار و متغیر ریسک نقدشوندگی، رابطه مثبت و معنی‌دار با بازده سهام دارند. این نتیجه می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه مسائل مالی و سرمایه‌گذاری و سایر اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و علاقه‌مند قرار بگیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing of Eight Factor Model for Measuring Stock Returns Through Market Stress, the Rate of Market Fragility and Market Liquidity Risk Variables

نویسندگان [English]

  • Javad Sadeghi Panah 1
  • Mansour Garkaz 2
  • Parviz Saeedi 3
  • Alireza Matoufi 4
1 Department Of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Department Of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Department of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Department Of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research is based on an eight-factor model consisting of the Fama and French five-factor model plus the variables of market stress, market fragility, and market liquidity risk in order to investigate the explanatory power of this model in Tehran securities market during the years 2009 to 2018 for 117 companies on a monthly basis. The results of the research indicated that the explanatory capability of the eight factor model is better than the Fama and Farnach five-factor model in the Iranian capital market.

The results show that fragility has a significant negative relationship with stock returns. The results also show that stress has a significant negative relationship with stock returns and but liquidity risk has a significant positive relationship with stock returns. This result can be of interest to policymakers in the field of finance and investment and other stakeholders.Keywords: Liquidity Risk, Fragility, Market Stress, Fama and French Five-Factor Model, Stock Return

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity Risk
  • Fragility
  • Market Stress
  • Fama and French Five-Factor Model
  • Stock Return
 اسلامی بیدگلی، غلامرضا و هنردوست، اعظم. (1391). "مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 1 (2)، صص 97-116.
بشیرخداپرستی، رامین. صبا، مینا و برومندزاده، حسین. (1397)."کارایی مدل ﭘﻨﺞ‌ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی". فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره6، شماره4، صص 109-130.
خجسته، محمدعلی و تهرانی، رضا. (1396). "ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. دوره10، شماره35، صص1-17.
راعی، رضا و بستان آرا، مهدی. (1398). "جستجو برای ساختار بهینه مدل‏‌‌های قیمت‏‌‌گذاری فاما ـ ‏‌‌فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران". فصلنامه راهبرد مدیریت مالی. دوره7، شماره 1، صص70-41.
رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی. (1396). "بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح‌دهندگی مدل ﭘﻨﺞ‌ﻋﺎﻣﻠﯽ در تبیین بازده سهام". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. دوره10، شماره36، صص45-57.
صالحی، اله کرم و صالحی، برزو. (1395). "مقایسه توان توضیح‌دهندگی مدل‌های سه‌عاملی و ﭘﻨﺞ‌ﻋﺎﻣﻠﯽ فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری. شماره19، صص129-142.
یحیی‌زاده‌فر، محمود. شمس، شهاب الدین و لاریمی، سید جعفر. (1389)‌. "بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشات مالی.12(29)‌، ‌صص111-128.
 
Amihud.Yand Mendelson, H. (1986). Asset prcing and the bid-ask spread, Journal of Financial Economics, 17, 223-249
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects” Journal of Financial Markets 5 (2002) 31–56
Artmann, S., Finter, p., & Kempf, A. (2012). Determinants of Expected stock returns: large sample evidence from the german market. Journal of business finance & Accounting, 39(5-6), pp.758-784
Avramov, D. and T. chordia. (2006). Asset pricing models and financial market anomalies. Review of Financial Studies (19):1001-1040
Bhandari. L.C. (1988). Debt/equity ratio and expected common stock returns: empirical evidence”. Journal of Finance, 43:507–528.
Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in relation to Their price – Earnings Ratios: Atest of the efficient Market hypothesis. Journal of Finance, 12:129-159
Bashir, Khodaparasti, Ramin, Saba, Mina.Boromandzadeh, Hossein. (2018). The Efficient Fama and French Five-Factor model in the Offensive and Defensive Shares. Journal of Financial Management Strategy. 6(4). Pp.109-130. (In Persian).
Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. journal of financial Econommics, 9, 3-1.
Berger, Dave, Kuntara Pukthuanthong (2016). Fragility, stress, and market returns. College of Business, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA.
Berger, Dave, Kuntara Pukthuanthong (2012). Market fragility and international crashes. Journal of Financial Economics, 105.565-580.
Bernoth, K, Pick, A. (2011). Forecasting the fragility of the banking and insurance sectors. Journal of Banking &Finance, 35, 807-818.
Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with restricted Borrowing. Journal of Business, Vol.45, No.3, pp444-455.
Brennan, M.J., T. Chordia, and Subrahmanyam. A. (1998). Alternative Factor specifications, security characteristics, and the Cross-Section of Expected stock returns. Journal of financial economics (49):345-373.
Cakici, N. (2015). The Five-factor Fame-French Model: International Evidence. Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? Abstract _id=2601662.
Campbell, J.Y., Hilscher, J., &Szilagyi, J. (2008). In search of Distress Risk. The journal of finance, 63(6), pp.2899-2939.
Chang, Yuk Ying; Faff, Robert; Hwang Chuan-Yang. (2010). Liquidity and Stock Returns in Japan: vol. 18, issue 1, 90-115
Chiah, M., Daniel, C. and Zhong, A. (2015). A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia. Financial Markets & Corporate Governance Conference.
Christos, Koulovatianos; Li, J; Weber, F (2018). Market fragility and the paradox of the recent stock-bond dissonance, Journal of Economics Letters, Vol 162, PP 162-166.
Dhaoui, Abderrazak & Bensalah, Nesrine. (2017). Asset valuation impact of investor sentiment: A revised Fama–French five-factor model, Journal of Asset Management, Vol 18 (1), pp 16-28.
Fama, E., French, K. (1989). Business conditions and expected returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 25, 23–49.
Fama, E.F. & French, K.R. (1992). The Cross Section of Expected Stock Returns,” Journal of Finance, vol. 47, p. 427-465.
Fama, F.F., and French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on the stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 5.
Fama, E., & French, K. (1995). Size and book to- market factors in earnings and returns. Journal of Finance", 50(1), 131-155.
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies". Journal of Finance, 51(1), 55-84.
Fama, E., & French, K. (1998). Value versus Growth: The International Evidence,” Journal of Finance, vol. 53, p. 1975-1999.
Fama, Eugene F. and French, Kenneth R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model, Journal of Financial Economics, Vol 116, pp 1– 22.
Fama, E., French, K., (2017). International tests of a five-factor asset pricing model, Journal of Financial Economics, Vol 123(3), pp 441–463.
Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2012). Digesting anomalies: An investment approach. Unpublished working paper. The Ohio State University.
Hubinette, N., and Jonsson, G. (2011). An Alternathve Foure-Factor Model. Master Thesis in Finance, Stockholm school of Economics.
Islami Bidgoli, Gholamreza, Honardoost, Azam. (2012). Fama and French Three-factor Model and Liquidity Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange Market. Journal of Management System. 1(2). pp.97-116. (In Persian).
Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of finance. Pp. 48-91.
Kheradyar, S., Ibrahim, I., and Nor, F.M. (2011). Stock Return Predictability with Financial Ratios. International Journal of Trade, Economics and Finance, 2(5), 391-396
Khojasteh, M. Ali, Tehrani, Reza. (2017). Asset Pricing Model on The Basis of Liquidity Risk Factor. Journal of Financial Knowledge of Secutities Analysis. 10(35). pp.1-17. (In Persian).
Kim, Myung Jig, Charles R. Nelson, and Richard startz. (1991). Mean reversion in stock prices? A reappraisal of the empirical evidenoe. Review of Economic studies, Pp. 15-28.
Kritzman, M. Yuanzhen, L. page, S, Rigobon, R. (2011). Principal components as a measure of systemic risk”, Journal of Portfolio Management 37, 112-126.
Lintner, J. (1964). Security Pricea, Risk and Maximal gains from diversification. Journal of finance, Vol.20, No.4pp.587-615
Marcelo, Miralles and Quiros, Miralles. (2006). The Role of an Illiquidity Risk Factor in Asset Pricing: Empirical Evidence from the Spanish Stock Market”, The Quarterly Review of Economics and Finance 46, 254-267.
Markwat, T., Kole, E., Van Dijk, D., (2009). Contagion as a domino effect in global stock markets. Journal of Banking&Finance 33, 1996-2012.
Maxim, C. (2015). The evaluation of CAPM, Fama-French and APT models on the Romanian capital market. Applied Financial Research (DASI).
Ng, J. (2011). The effect of information quality on liquidity risk. Journal of Accounting and Economics, 52, 126-123.
Pastor, L. and stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of political Economy, 111, 642-685.
Raei, Reza, Bostanara, Mahdi. (2019). In Pursuit of the Optimal Combination of Fama-French and Carhart Models for Iranian Capital Marke “Journal of Financial Management Strategy. 7(1). Pp. 41-70. (In Persian).
Ramezani, Javad, Kamyabi, Yahya. (2017). Evaluate the effect of momentum the explanatory models feature five factors in explaining stock returns “Journal of Financial Knowledge of Secutities Analysis.10(36). pp.45-57. (In Persian)
Ross, S. (1977). Risk, return and arbitrage’, Risk and return in Finance I, Friend, I. and Bicksler, J. (Eds.), Ballinger, Cambridge.
Salehi, Allahkaram, Salehi, Borzoo. (2016). A comparison between the Fama and French`s three-factor and five-factor models to describe the return of the growth and value stock “. Journal of Management System.5(19). pp.129-144. (In Persian).
Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19, 4.
Sehgal, S., & Jain, S. (2011). Short-term Mmentum patterns in stock and sectoral returns: Evidence from India. Journal of advances in Management Research, 8(1), pp.99-122.
Sensoy, A, Ozturk.K, Hacihasanoglu. (2014). Constructing a financial fragility index for emerging countries"Finance Research letter.
Sundqvist, T. (2017). Tests of a Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in the Nordic Stock Markets. Department of Finance.
Yahyazadeh Far, Mohammad, Shams, Shahabeddin, Larimi, Seiyed Jafar. (2010). The Relationship between liquidity and stocks return in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research. 12(29). (In Persian).
Zaremba, A., & P. Konieczka. (2013). Momentum, Value, Size and Liquidity Factors in the Polish Market. Online 2014/01/08.