آزمون قیمت‌گذاری فراواکنشی مستمر؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی-گروه مدیریت مالی و بیمه-دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فراواکنشی سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. ‌بدین‌ترتیب از قابلیت قیمت‌گذاری برخوردار است. همچنین، فراواکنشی سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش حجم معاملات بیانجامد. بنابراین، برای اندازه‌گیری فراواکنشی سرمایه‌گذاران می‌توان از معیار مبتنی بر حجم معاملات و علامت بازده سهام استفاده کرد. در این راستا، ‌پژوهش حاضر به اندازه‌گیری فراواکنشی سرمایه‌گذاران با استفاده از معیار حجم علامت‌دار (معیار فراواکنشی مستمر) ‌و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث (1973) در ‌شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1388 الی 1397 ‌پرداخته است. همچنین، با به‌کارگیری روش مطالعه پرتفوی معناداری آماری بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ‌اطلاعات ماهانه 241 شرکت ‌بررسی شده‌اند که نتایج نشان داد فراواکنشی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. همچنین، بازده راهبرد خرید و فروش مبتنی بر فراواکنشی سرمایه‌گذاران برای دوره تشکیل 12 ماه و دوره نگهداری 6، 9 و 12 ماه مثبت و از نظر آماری معنادار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing Continuous Overreaction: Evidences from Tehran Security Exchange

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Ahmad Khalaj 2
1 Associate Professor, finance and accounting board, faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University
2 Master of Financial Management-Department of Financial Management and Insurance-Shahid Beheshti University
چکیده [English]

 
Investors' overreaction is one of the most important behavioral biases which might affect stocks returns so they can be priced. Furthermore, investors' overreaction increases trading volume, therefore it can be captured by using a measure based on trading volume and return sign. In this paper, we use a measure of signed volume (Continuous Overreaction) for calculating investors' overreaction and its relation with stock return in Tehran Stock Exchange using Fama-Mcbeth's (1973) regression. Also, we survey the return statistical significance of a trading strategy based on continuous overreaction measures. For doing so, we study companies listed on TSE between 2009 to 2018. This period contains 102 months and, on average, 241 companies were studied. Our results show that investors' overreaction affects stock return in Tehran Stock Exchange. Also, the return of the trading strategy based on investors' overreaction is statistically significant for 12 months portfolio formation period and 6, 9, and 12 months holding periods

کلیدواژه‌ها [English]

  • investors overreaction
  • continuous overreaction measure
  • trading strategy based on investors overreaction
اسکینی، سبحان.، تاجمیر ریاحی، حامد و ایمنی‌فر، محمد. (1392). آزمون فراواکنشی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از بازده دوره نگهداری. ‌اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1)، 245-229.
بدری، احمد و اصیل‌زاده، محمد. (1390). فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3(9)، 73-56. ‌
ریاحین، مهدی.، معدنچی، مهدی و ستایش، محمد رضا. (1395). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران نسبت به اخبار مذاکرات هسته‌ای. مجله اقتصادی، ‌16(7)، 77-53. ‌
سعیدی، علی.، رهنمای رودپشتی، فریدون و بیک‌زاده عباسی، فرزانه. (1389). کاربرد راهبرد‌های توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. ‌مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(31)، 141-121. ‌
ضیایی بیدگلی، محمد تقی و بهرامی، کیومرث. (1392). آزمون به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در تشکیل پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(17)، 119-103. ‌
مددی، سعید.، برزگر، نرگس و موسوی، میرحسین. (1393). مدل‌سازی فراواکنشی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قیمت‌های OHLC روزانه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(2)، 196-179. ‌
مهرانی، ساسان و نونهال نهر، علی اکبر. (1387). بررسی امکان به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14(50)، 46-25. ‌
نیکبخت، محمدرضا و مرادی، مهدی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 3(9)، 26-1. ‌
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. ‌
Ang, A., Hodrick, J, R., Xing, Y. & Zhang, X. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23. ‌
Badri, A. & Asilzadeh, M. (2011). Frequency and amplitude of price fluctuations: Evidence from Tehran Stock Exchange. Accounting Research, 3(9), 56-73. (In Persian)
Bali, T., Cakici, N. & Whitelaw, R. (2011). Maxing out: Stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. Journal of Financial Economics, 99(2), 427-446. ‌
Barber, B. & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261-292. ‌
Barberis, N., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1998). A model of investment sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307-343. ‌
Byun, S. J., Lim, S. S. & Yun, S. H. (2016). Continuing overreaction and stock return predictability. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(6), 2015-2046 . ‌
Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance, 52(1), 57-82. ‌
Conrad, J. & Kaul, G. (1993). Long-Term market overreaction or biases in computed return? The Journal of Finance, 48(1), 39-63. ‌
Cremers, M. & Pareek, A. (2014). Short-Term trading and stock return anomalies: Momentum, reversal and share issueance. Review of Finance, 19(4), 1649-1701.
Da, Z., Gurun, U. & Warachka, M. (2014). Frog in the pan: Continuous information and momentum. Review of Financial Studies Forthcoming, 27(7), 2171-2218.
Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under-and overreactions. Journal of Finance, 53(6), 1839-1885.
De Bondt, W. F. M. & Thaler, R. (1985). Do the stock market overreact? The Journal of Finance, 40(3), 793-805.
Dyl, E., Yuksel, H. & Zaynutdinova, G. (2019). Price reversals and price continuations following large prices movements. Journal of Business Research, 95(C), 1-12.
Eskini, S., Tajmir Riyahi, H. & Imenifar, M. (2013). Testing overreaction and contrarian investment strategy using the holding period return. Strategic Management Thought, 7(1), 229-245. (In Persian)
Fakhry, B. & Richter, C. (2015). Is the sovereign debt market efficient? Evidence from the US and German sovereign debt markets. International Economics and Economic Policy, 12(3), 339-357.
Fama, E. & French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
Fama, E. & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 55-84. ‌
Fama, E. & MacBeth, J. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. ‌
Frank, M. & Sanati, A. (2018). How does the stock market absorb shocks? Journal of Financial Eonomics, 129(1), 136-153. ‌
George, T. J. & Hwang C. Y. (2007). Long-term return reversals: Overreaction or taxes? The Journal of Finance, 62(6), 2865-2896.‌
Glaser, M. & Weber, M. (2009). Which past returns affect trading volume? Journal of Financial Markets, 12(1), 1-31. ‌
Grinblatt, M. & Han, B. (2005). Prospect theory, mental accounting and momentum. Journal of Financial Economics, 78(2), 311-337. ‌
Grinblatt, M. & Moskowitz, T. (2004). Predicting stock price movements from past returns: The role of consistency and tax-loss selling. Journal of Financial Economics, 71(3), 541-579. ‌
Grinblatt, M. & Keloharju, M. (2009). Sensation seeking, overconfidence and trading activity. The Journal of Finance, 64(2), 549-578.‌
Heyman, D., Lescrauwaet, M. & Stieperaere, H. (2019). Investor attention and short term return reversals. Finance Research Letters, 29, 1-6. ‌
Hong, H. & Stein, J. C. (1999). A unified theory of under reaction, momentum trading and overreaction in asset markets. The Journal of Finance, 54(6), 2143-2184.‌
Jegadeesh, N. (1990). Evidence of  predictable  behavior of  security  returns. The Journal of Finance, 45(3), 881-898.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995). Overreaction, delayed reaction and contrarian profits. The Review of Financial Studies, 8(4), 973-993.
Lee, C. M. C. & Swaminathan, B. (2002). Price momentum and trading volume. The Journal of Finance, 55(5), 2017-2069.
Lo, A. & MacKinlay, A. (1990). When are contrarian profits due to stock market overreaction. The Review of Financial Studies, 3(2), 175-205.
Lobe, S. & Rieks, J. (2011). Short-term market overreaction on the Frankfurt Stock Exchange. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(2), 113-123.
Madadi, S., Barzgar, N. & Mousavi, M. (2014). Overreaction modeling of stock market through intraday OHLC prices. Journal of Empirical Research in Accounting, 4(2), 179-196. (In Persian)
Mehrani, S. & Nonahal Nahr, A. A. (2008). An investigation of implementing contrarian trading strategy in Tehran Stock Exchange (TSE). Accounting and Auditing Review, 15(1), 25-46. (In Persian)
Nikbakht, M. R. & Moradi, M. (2005). The evaluation investors overreaction in the Tehran Stock Exchange (TSE). Empirical Studies in Financial Accounting, 3(9), 1-26. (In Persian)
Odean, T. (1998). Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. The Journal of Finance, 53(6), 1887-1934.
Riahin, M., Madanchi, M. & Setayesh, M. (2016). Investors overreaction to Iran nuclear negotiation. Economic Journal, 16(7), 53-77. (In Persian)
Saeedi, A., Rahnama Roodposhti, F. & Bikzadeh Abbasi, F. (2010). Application of momentum and contrarian strategies in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies of Financial Accounting, 8(31), 121-141. (In Persian)  
Spyros, S., Kassimatis, K. & Galariotis, E. (2007). Short-term overreaction, underreaction and efficient reaction: Evidence from the London Stock Exchange. Applied Financial Economics, 17(3), 221-235.
Zarowin, P. (1989). Does the stock market overreact to corporate earnings information. The Journal of Finance, 44(5), 1385-1399.
Ziaeei Bidgoli, M. T. & Bahrami, K. (2013). Testing contrarian strategy in portfolio formation: Evidences from Tehran securities exchange. Scientific & Research Journals Management System, 6(1), 103-119. (In Persian(