تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به نقش تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه شهید چمران،دانشکده اقتصاد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به اثرات تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، تعداد 102 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 96-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که رشد دارایی ها برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می‌یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می‌یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Asset Growth on Future Stock Price Crash Risk Given the Moderating Role Conservatism and Agency Problem

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shafie 1
  • Mohsen Dastgir 2
1 Master of Accounting, Department of Accounting, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor, Shahid Chamran University, Faculty of Economics
چکیده [English]

purpose of this study is to investigate the relationship between asset growth and the future stock price crash risk concerning the moderating effects of agency problems and accounting conservatism.
Method: To test The the research hypotheses, 102 companies were examined among the companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2010 to 2019. To test the research hypotheses, a multivariate regression model and panel data have been used.
The results indicate that the growth of assets has a positive and significant effect on the future stock price crash risk. The findings also showed that the agency problem increases the impact of asset growth on the future stock price crash risk. In addition, accounting conservatism has no significant effect on the relationship between asset growth and the future stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Growth
  • Future Stock Price Crash Risk
  • Conservatism
  • Agency Problem
افروزی، مصطفی.، شمس قارنه، ناصر و وفایی قائینی، وحید. (1399). ارتباط ریسک سقوط قیمت سهام و ساختار گزارش‌های مالی شرکت‌ها. چشمانداز مدیریت مالی، 9(28)، 63-39.
خدارحمی، بهروز.، فروغ‌نژاد، حیدر.، شریفی، محمدجواد و طالبی، علیرضا. (1395). تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(3)، 58-39.
فخاری، حسین و نصیری، مهراب. (1399). تأثیر عملکرد شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. راهبرد مدیریت مالی، 8(3)، 62-43.
فروغی، داریوش.، امیری، هادی و میرزائی، منوچهر. (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 40-15.
فروغی، داریوش و ساکیانی، امین. (1395). تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. حسابداری و منافع اجتماعی، 6(1)، 116-99.
فروغی، داریوش و قاسم زاد، پیمان. (1394). تأثیر اطمینان بیش از حد بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. دانش حسابداری مالی، 2(2)، 72-55.
مرادی، جواد.، ولی‌پور، هاشم و قلمی، مرجان. (1390). تأثیرمحافظه‌کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام. حسابداری مدیریت، 4(4)، 106-93.
موسوی، سید احمد.، رضایی، فرزین و شاه‌ویسی، فرهاد. (1395). تبیین ایفای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و تأثیر آن بر ریسک سقوط قیمت سهام. دانش حسابداری مالی، 3(3)، 74-47.
‌Afroozi, M., Shams Gharneh, N. & Vafaei Ghaein, V. (2019). Relationship between stock price crash risk and structure of financial statements. Journal of Financial Management Perspective, 9(28), 36-63. (In Persian)
Andreou, C. K., Andreou, P. C. & Lambertides, N. (2021). Financial distress risk and stock price crash. Journal of Corporate Finance, 67(C), 2-29.
Chen, C., Kim, J. & Yao, L. (2017). Earnings smoothing: Does it exacerbate or constrain stock price crash risk?. Journal of Corporate Finance, 42(C), 36-54.
Chen, J., Hong, H. & Stein, J. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61, 345–381.
Choy, S. K, Lobo, G. J. & Zheng, Y. (2019). ‌Against the Gravity as a Jenga Tower? Asset Growth and Stock Price Crash Risk. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3481709
Cooper, M., Gulen, H. & M. Schill. (2008). Asset growth and the cross section of stock returns. Journal of Finance, 63(4), 1609-1652.
Fakhari. H. & Nasiri, M. (2020). Effect of corporate performance on the future stock price crash risk. Journal of Financial Management Strategy, 8(3), 43-62. (In Persian)
Fama, E. F. & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.
Foroghi, D. & Ghsemzad, P. (2015). The effect of management overconfidence on future stock price crash risk. Financial Accounting Knowledge, 2(2), 55-72. (In Persian)
Foroghi, D. & Sakiani, A. (2016). The effect of debt maturity on future stock price. Journal of Accounting Research, 5(20), 99-116. (In Persian)
Foroghi, D., Amiri, H. & Mirzae, M. (2011). The impact of opacity in financial reporting on the future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 3(4), 15-40. (In Persian)
Francis, J. R. & Martin, X. (2010). Acquisition profitability and timely loss recognition. Journal of Accounting and Economics, 49‌(1–2), 161–178.
Givoly, D. & Hayn, C. (2000) .The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29(1), 287–320.
Habib, A. & Hasan, M. M. (2017). Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk. Research in International Business and Finance, 39(A), 389-405.
Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S. H. & Zhang, Y. ( 2004). Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting and Economics, 38(1), 297- 331.
Hutton A. P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94(1), 67-86.
Jensen, M. C. & Murphy, K. J. (1990). Performance pay and top management incentives. Journal of Political Economy, 98(2), 225–64.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jin, L. & Myers, S. C. (2006). R² around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79(2), 257-292.
Khodarahmi, B., Foroughnejad, H., Sharifi, M. J. & Talebi, A. (2016). The impact of information asymmetry on the future stock price crash risk of listed companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 4(3), 39-58. (In Persian)
Kim, J. B., Li, Y. & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
Kim, J. B., Wang, Z. & Zhang, L. (2016). CEO overconfidence and stock price crash risk. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
Kothari, S., Shu, V. & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47 (1), 241-276.
Moradi, J., Valipor, H. & Ghalami, M. (2011). The effect of accounting conservatism on reducing stock price crash risk. Management Accounting, 4(4), 93-106. (In Persian)
Mousavi, A., Rezae, F. & Shahviesi, F. (2016). Developing the corporate social responsibility and its impact on stock price crash risk. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(3), 47-74. (In Persian)
Murphy, K. J. (1985). Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 7(1-3), 11–42.
Richardson, S. A. & Sloan, R. G. (2003). External financing and future stock returns. Rodney L. White Center for Financial Research Working Paper, (03-03).
Titman, S., Wei, K. J. & Xie, F. (2004). Capital investments and stock returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(4), 677-700.