بررسی اثر متغیرهای مالی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 استادیار،حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت‏ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در قالب مدل یک مدل خطی داده‏های پانل، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شده‏اند.
نتایج پژوهش نشان‏دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میانگین گردش روزانة سهام و رتبه نقدشوندگی شرکت بیشترین تاثیر معنی‏دار را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارا بوده‏اند. همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده، فرضیه اول مبنی بر این‏که نوسان‏پذیری قیمت سهام اثر مثبت و معنی‏داری بر متغیر وابسته BAS دارد، تایید می‏گردد. از سوی دیگر، ضرایب درصد سهام در دست‌دارندگان بلوک سهام، تعداد سهام کل شرکت و اهرم مالی در مدل خطی، به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و رتبه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته BAS نیست و لذا فرضیه دوم پذیرفته نشده است. همچنین اثر متغیر اندازه شرکت (حجم دارایی‏های شرکت) به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و معادل صفر در نظر گرفته شده و بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Financial Variables on the Bid - Ask Price Spread of Stocks

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naderi 1
  • Ali Esmaeilzadeh Maghari 2
  • Negar Khosravipour 3
1 PhD Student in Accounting - Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor - Islamic Azad University, Islamshahr Branch
3 Assistant Professor, Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

This paper investigates the behavior of the differences between bid and ask prices and spread and the factors affecting them. The bid and ask price differences are one of the criteria for assessing the liquidity risk of stocks and the selection of stocks in the investment portfolio. Therefore, this study seeks to provide a solution to reduce the bid-ask price differences in an investment portfolio, by estimating the effect of companies' financial variables on the amount of the bid and ask price differences in the form of the linear Panel Data model. Accordingly, among the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 129 companies have been selected for the period 1386-1396. The findings show that the Average Daily Stock Turnover and Liquidity Rating of the company, respectively, had the most significant effect on the bid and ask price differences of stocks. Also, based on our results, the first hypothesis, that stock price volatility has a positive and significant effect on the dependent variable BAS, is confirmed. On the other hand, coefficients of stock percentage in stock block holders, total company shares, and financial leverage in the linear model are not statistically significant, and asset liquidity rating does not have the greatest impact on the BAS dependent variable. So, the second hypothesis is not accepted. Also, the effect of the variable of company size (volume of company's assets) was not statistically significant and was considered equal to zero. Therefore, the third hypothesis was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks Price Bid-Ask Spread
  • Stocks Price
  • and Panel Data Model
احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1388). بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‌های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی، 17(‌51)، ‌92-75.
خوش‌طینت، محسن و یوسفی‌اصل، فرزانه. (1387). رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه‎کاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(‌20)، ‌59-37.
رسائیان، امیر. (۱۳۸۵). رابطۀ اطلاعات مالی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و اقتصادی و دارایی، دانشگاه مازندران.
رضایی، وحید و راحتی، وحید. (۱۳۹۳). ترکیب الگوریتم ژنتیک و بهینه‎سازی ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پیوسته. اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز، 7 خردادماه.
رمضانی موزیرجی، فرهاد و یعقوبی، مهدی. (1388). الگوریتم کیاتیک بهینه‌سازی پرندگان. کنفرانس ملی مهندسی نرمافزار ایران، رودهن، 10 اردیبهشت ماه.
رهنمای رودپشتی، فریدون.، چاوشی، کاظم و صابر، ابراهیم. (۱۳۹۳). بهینه‌سازی پرتفوی متشکل ازسهام صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک. دانش سرمایه‌گذاری، 3(12)، 237-217.
طالبی، آرش. (1389). انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های فراابتکاری و مقایسه‌ی آن با سبدهای تشکیلی خبرگان و تازه‌کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود.
فروغ‏نژاد، حیدر و مرادی‏جز، محسن. (1393). بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی. دانش سرمایه‏گذاری، 3(12)، 40-25.
قائمی، محمدحسین، وطن‌پرست، محمدرضا. (۱۳۸۴). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 12(3)، 103-85.
مرادزاده‌فرد، مهدی.، عدل‏زاده، مرتضی.، فرج‏زاده، مریم و عظیمی، صدیقه. (1392). عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‏های رشد. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(‌39)، ‌145-125.
Ahmadpour, A. & Rasaiian, A. (2006). A survey on the relationship between bid-ask spread and stock return volatility and market value in Tehran Stock Exchange‌. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 17(15), ‌92-75.
Branch, B. & Freed, W. (1977). Bid-asked spreads on the amex and the big board.Journal of Finance, 32(1), 159-163.
‌Demsetz, H. (1968). The cost of transacting. Quarterly Journal of Economics, 82(1), 33–53.
‌Foroughnejad, H. & Moradijoz, M. (2014). An investigation of affecting factors in bid ask spread as a measure for information asymmetry. Investment Knowledge, 3(12), 25-40. (In Persian)
Ghaemi, M. H. & Vatanparast, M. R. (2005). Role of accounting information in information asymmetry ‌in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 12(3), 85-103. (In Persian)
Harris, L. E. (1994). Minimum price variations, discrete bid-ask spreads, and quotation sizes. The Review of Financial Studies, 7(1), 149-178.
‌Khoshtinat, M. & Yoosefi Asl, F. (2008). The relationship between information asymmetry and conservatism. Empirical Studies in Financial Accounting, 5(20), 37-59. (In Persian)
‌Leuz, C. & Verrecchia, R. E. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(C), 91-124.
Moradzadehfard, M., Adlzadeh, M., Farajzadeh, ‌M. & Azimi, S. (2013). Information uncertainty, information asymmetry and growth options. Empirical Studies in Financial Accounting, 10(39), 125-145. (In Persian)
‌Rahnamai Roodpooshti, F., Chavoshi, K. & Saber, E. (2014). Optimization of portfolio constitutedof from mutual funds of Tehran Stock Exchange using genetic algorithm. Investment Knowledge, 3(12), 217-232. (In Persian)
Ramezani Mouzirji, F. & Yaghoubi, M. (2009). Bird optimization kiatic algorithm. National Conference on Software Engineering of Iran, Roodehen, 10 May. (In Persian)
Rasaiian, A. (2006). Financial information relationship the difference between the bid-ask spread ‌in Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Faculty of Science, Economics and Finance, University of Mazandaran. (In Persian)
‌Rezaei, V. & Rahati, V. (2014). Combining genetic algorithm and particle swarm optimization to solve continuous optimization problems. The first national conference on industrial mathematics, Tabriz, 7 June.
Ryan, H. (1966). The use of financial ratios as measures of deter-minants of risk in the determination of the bid-ask spread. Journal of Financial and Strategic Decisions, 9(2), 33-40.
‌Talebi, A. (2010). Selection and optimization of stock portfolio using meta-innovative methods and its comparison with the organizational portfolios of experts and novices in Tehran Stock Exchange. M.Sc. Thesis, Faculty of Management, Shahroud University of Technology. (In Persian)
Tinic, S. & West, R. (1972). Competition and the pricing of dealer services in the over-the-counter market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(3), 1707–1727.
Venkatesh, P. C. & Chiang, R. (1986). Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: A case study of earnings and dividend announcements. Journal of Finance, 41(C), 1089-1102.
Wang, G. H. K. & Yau, J. (2000). Trading volume, bid–ask spread, and price volatility in futures markets. Journal of Futures Markets, 20(10), 943-970.