بررسی اثر متغیرهای مالی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 استادیار،حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت‏ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در قالب مدل یک مدل خطی داده‏های پانل، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرتفولیوی سرمایه‏گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شده‏اند.
نتایج پژوهش نشان‏دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میانگین گردش روزانة سهام و رتبه نقدشوندگی شرکت بیشترین تاثیر معنی‏دار را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارا بوده‏اند. همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده، فرضیه اول مبنی بر این‏که نوسان‏پذیری قیمت سهام اثر مثبت و معنی‏داری بر متغیر وابسته BAS دارد، تایید می‏گردد. از سوی دیگر، ضرایب درصد سهام در دست‌دارندگان بلوک سهام، تعداد سهام کل شرکت و اهرم مالی در مدل خطی، به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و رتبه نقدشوندگی دارایی‌ها نیز دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته BAS نیست و لذا فرضیه دوم پذیرفته نشده است. همچنین اثر متغیر اندازه شرکت (حجم دارایی‏های شرکت) به لحاظ آماری معنی‏دار نبوده و معادل صفر در نظر گرفته شده و بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Financial Variables on the Bid - Ask Price Spread of Stocks

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naderi 1
  • Ali Esmaeilzadeh Maghari 2
  • Negar Khosravipour 3
1 PhD Student in Accounting - Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor - Islamic Azad University, Islamshahr Branch
3 Assistant Professor, Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

This paper investigates the behavior of the differences between bid and ask prices and spread and the factors affecting them. The bid and ask price differences are one of the criteria for assessing the liquidity risk of stocks and the selection of stocks in the investment portfolio. Therefore, this study seeks to provide a solution to reduce the bid-ask price differences in an investment portfolio, by estimating the effect of companies' financial variables on the amount of the bid and ask price differences in the form of the linear Panel Data model. Accordingly, among the companies listed on the Tehran Stock Exchange, 129 companies have been selected for the period 1386-1396. The findings show that the Average Daily Stock Turnover and Liquidity Rating of the company, respectively, had the most significant effect on the bid and ask price differences of stocks. Also, based on our results, the first hypothesis, that stock price volatility has a positive and significant effect on the dependent variable BAS, is confirmed. On the other hand, coefficients of stock percentage in stock block holders, total company shares, and financial leverage in the linear model are not statistically significant, and asset liquidity rating does not have the greatest impact on the BAS dependent variable. So, the second hypothesis is not accepted. Also, the effect of the variable of company size (volume of company's assets) was not statistically significant and was considered equal to zero. Therefore, the third hypothesis was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks Price Bid-Ask Spread
  • Stocks Price
  • and Panel Data Model