سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه مدیریت مالی ، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

چکیده

با توجه به آنکه سطح هورمون تستوسترون تاثیرات قابل توجهی بر تصمیمات مدیران مالی شرکت ها به همراه داشته، لذا هرچه سطوح هورمون تستوسترون مدیرعامل بالاتر باشد، مدیران از سیاست های تهاجمی بهره خواهند برد. بنابراین، سطح هورمون تستوسترون مدیران ممکن است در تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری های شرکت نقش اساسی داشته باشد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تاثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر تصمیمات مالی مدیران شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج فرضیه اول نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش تصمیمات سرمایه گذاری کمتر از حد مدیران در راستای سرمایه گذاری های مناسب و کارا در شرکت می شود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن است که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش اهرم مالی در فرصت های سرمایه گذاری کمتر از حد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Testosterone Level of the CEO and Manager Financial Decisions

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghodratizoeram 1
  • Kaveh Azinfar 1
  • Seyyed Ali Nabavi Chashmi 2
  • Iman Dadashi 1
1 Department Of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department Of Financial Management , Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Since the testosterone level has a significant impact on the corporate finance managers' decisions, the higher level of testosterone in the CEO, the managers will benefit from the more aggressive policies. Therefore, the testosterone level in managers may play a key role in decisions related to corporate investments. According to this argument, the purpose of the study is to investigate the effect of the head-to-face ratio of the CEO as one of the testing criteria of testosterone levels on the financial decisions of the corporates' managers. For this purpose, a sample consisting of 63 corporates listed in the Tehran Stock Exchange was selected in 2013-2017 and was tested using a logistic regression model. The results of the first hypothesis showed that a high level of testosterone had led to an increase in the investment decisions less than the managers' capacity in line with appropriate and efficient investments in the corporate. Also, the results of the second hypothesis suggested that the high level of testosterone in the CEO had led to an increase in financial leverage over the investment opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testosterone of CEO
  • Manager Financial Decisions
  • Biological Attributes
افشاری، اسداله.، سعیدی، علی و رشادی، الهام. (1391). تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، ‌5(13)، 29-17.
صالحی، اله‌اکرم.، الهائی سحر، مهدی و سواری، ادیبه. (1395). بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت درماندگی مالی. چشمانداز مدیریت مالی، 6(‌16)، ‌49-31.
عباسی، ابراهیم.، اخضری، حسین و پورعلیخانی، الهه. (1395). بررسی تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، ‌5(17)، 164-147.
قدردان، احسان.، سلگی، سمیرا و فراهانی فرد، مهسا. (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مدیران در انتخاب روش‌های تأمین مالی درون‌سازمانی. مطالعات مدیریت و حسابداری، ‌4(2)، 195-185.
صفری گرایلی، مهدی.، رضائی پیته‌نوئی، یاسر و نوروزی، محمد. (1396). سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و ریسک‌پذیری شرکت. دانش سرمایه‌گذاری، ‌6(24)، 98-83.
Abbasi, E., Akhzari, H. & Pouralikhani, E. (2016). The impact of financial decisions on valuation of firms with excess cash flow and firms with low investment opportunities in TSE. Investment Knowledge, 5(17), ‌147-164. (In Persian)
Afshari, A., Saeedi, A. & Rashadi, E. (2013). The ‌impact of leverage on firms investment decision in Tehran Stock Exchange (TSE)‌. Management Accounting, 5(13), 17-29. (In Persian)
Apicella, C. L., Dreber A. & Mollerstrom, J. (2014). Salivary testosterone change following monetary wins and losses predicts future financial risktaking. Psychoneuroendocrinology, 39(C), 58-64.
Apicella, C. L., Dreber, A., Campbell, B., Gray, P. B., Hoffman, M. & Little, A. C. (2008). Testosterone and financial risk preferences. Evolution and Human Behavior, 29(6), 384-390.
Bandiera, O., Guiso, L., Prat, A. & Sadun, R. (2010). Matching firms, managers and incentives. Journal of Labor Economics, 33(3), 623-681.
‌Carre, J. M. & McCormick, C. M. (2008). In your face: Facial metrics predict aggressive behaviour in the laboratory and in varsity and professional hockey players. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275(1651), 2651-2656.
Carre, J. M., McCormick, C. M. & Mondloch, C. J. (2009). Facial structure is a reliable cue of aggressive behavior. Psychological Science, 20(10), 1194-1198.
‌Cesarini, D., Johannesson, M., Lichtenstein, P., Sandewall, O. & Wallace, B. (2010). Genetic variation in financial decision-making. The Journal of Finance, 65(5), 1725-1754.
Coates, J. M. & Herbert, J. (2008). Endogenous steroids and financial risk taking on a London trading floor. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(16), 6167-6172.
Coates, J. M., Gurnell, M. & Rustichini, A. (2009). Second to fourth digit ratio predicts success among high-frequency financial traders. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(2), 623-628.
Faccio, M., Marchica, M. T. & Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance. 39, 193-209.
Ghadrdan, E., Solgi, S. & Farahani Fard, M. (2018). Investigating the factors affecting managers' decisions on choosing institutional methods of financing. Management and Accounting, 4(2), 185-195. (In Persian)
‌Hirshleifer, D., Low, A. & Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The Journal of Finance, 67(4), 1457–1498.
Jia, Y., Van Lent, L. & Zeng, Y. (2014). Masculinity, Testosterone, and Financial Misreporting. Journal of Accounting Research, 52(5), 1195-1246.
Kamiya, S., Kim, A. Y. H. & Park, S. (2019). The face of risk: CEO facial masculinity and firm risk. European Financial Management, 25(2), 239-270.
Keck, S. & Tang, W. (2013). CEO facial structure and corporate risk taking. Electronic Journal, Available at: https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm? abstract_id= 2547324.
Kim, A. Y. H. (2013). Self-attribution bias of the CEO: Evidence from CEO interviews on CNBC. Journal of Banking & Finance, 37(7), 2472-2489.
Lefevre, C. E., Lewis, G. J., Perrett, D. I. & Penke, L. (2013). Telling facial metrics: facial width is associated with testosterone levels in men. Evolution and Human Behavior, 34(4), 273-279.
‌Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661-2700.
Mills, J. (2014). CEO facial width predicts firm financial policies. ‌http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2503582.  
Morris, J. A., Jordan, C. L. & Breedlove, S. M. (2004). Sexual differentiation of the vertebrate nervous system. Nature Neuroscience, 7, 1034-1039.
Nofsinger, J. R., Patterson, F. M. & Shank, C. A. (2018). Decision-making, financial risk aversion, and behavioral biases: The role of testosterone and stress. Economics & Human Biology, 29(C), 1-16.
Pound, N., Penton-Voak, I. S. & Surridge, A. K. (2009). Testosterone responses to competition in men are related to facial masculinity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 7(276), 153-159.
‌Safari Griyly, M., Rezaei Pitenoei, Y. & Norouzi, M. (2017). The testosterone level of the CEO and corporate risk taking. Journal of Investment Knowledge, ‌6(24), 83-98. (In Persian)
Salehi, A., Elahi Sahar, M. & Savari, A. (2017). Investigation of investment decisions by financially disadvantaged companies. Financial Management Perspective, 6(16), 49-31. (In Persian)
Sapienza, P., Zingales, L. & Maestripieri, D. (2009). Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(36), 15268-15273.
Stirrat, M. & Perrett, D. I. (2010). Valid facial cues to cooperation and trust: Male facial width and trustworthiness. Psychological Science, 21(1), 349–354.
Thornhill, R. & Moller, A. P. (1997). Developmental stability, disease and medicine. Biological Reviews, 72(4), 497-548.
Valentine, K. A., Li, N. P., Penke, L. & Perrett, D. I. (2014). Judging a man by the width of his face the role of facial ratios and dominance in mate choice at speed-dating events. Psychological Science, 25(3), 806-811.
Verdonck, A., Gaethofs, M. Carels, C. & De Zegher, F. (1999). Effect of low-dose testosterone treatment on craniofacial growth in boys with delayed puberty. European Journal of Orthodontics, 21, 137-143.
‌Weston, E. M., Friday, A. E. & Lio, P. (2007). Biometric evidence that sexual selection has shaped the hominin face. PLoS One, 2(8), e710.
Wong, E. M., Ormiston, M. E. & Haselhuhn, M. P. (2011). A face only an investor could love CEOs’ facial structure predicts their firms’ financial performance. Psychological Science, 22(12), 1478-1483.