تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه­گذاری در نیروی‌کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس­رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده­های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می­باشد. نتایج تحلیل­های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه­گذاری در نیروی‌کار شرکت­ها رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت­های مالی و کارایی سرمایه­گذاری در نیروی‌کار شرکت­ها نیز منفی و معنی‌دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه­گذاری در نیروی‌کار منفی و معنی‌دار  است. افزون­بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی‌کار (بیش یا کم­سرمایه­گذاری در نیروی‌کار) در شرکت­های دارای محدودیت­های مالی، کمتر است. این یافته­ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست­گذاران در زمینه اشتغال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Product Market Competition on Labor Investment Efficiency with Emphasis the Role of Financing Constraints

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rezaei 1
  • Reza Taghizadeh 2
  • Mohammad Sadeghzadeh Maharlui 3
  • Ramin Zeraatgari 1
1 Assistant Professor of Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this research, the effects of product market competition on labor investment efficiency with emphasis the role of financing constraints are examined. The methodology of this study is a quantitative and ex-post. The sample of this research is consist of 122 companies on Tehran Stock Exchange (TSE) from 2012 to 2020. The results of research regression analysis showed that there is a positive and significant relationship between product market competition and firms’ labor investment efficiency. The relationship between financial constraints and firms’ labor investment efficiency is also negative and significant. Also, the evidence showed that the relationship between product market competition and over- or under-investment in labor is negative and significant. In addition, the intensity of the positive (negative) relationship between product market competition and labor investment efficiency (over- or under-investment in labor) in companies with financial constraints is less. These findings have important political implications for businesses and employment policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Market Competition
  • Labor
  • Over-investment
  • Under-investment
  • financial constraints
 ابراهیمی، سیدکاظم، بهرامی­نسب، علی و پروانه، صدیقه (1395). «رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش­سرمایه­گذاری و کم­سرمایه­گذاری» مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(50)، 156-137.
اسماعیلی، جواد، محمدزاده مقدم، محمدباقر و علی­محمدی، فرانک (1397). «هزینه نمایندگی و ارزش اطلاعات حسابداری در بازار رقابتی» دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(28)، 74-65.
افلاطونی، عباس و خزایی، مهدی (1395). «بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی» بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 288-269.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). «تأثیر جریان­های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری» تحقیقات حسابداری، 3، 67-50.
دموری، داریوش و ایزدی، مینو (1398). «بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(42)، 256-229.
رضایی، غلامرضا.، تقی­زاده، رضا.، زراعت­گری، رامین و صادق­زاده مهارلویی، محمد (1400). «بررسی آثار قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی سرمایه­گذاری در نیروی‌کار: نقش تعدیل­گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون­سازمانی و برون­سازمانی» دانش حسابداری، زیر چاپ.
رضایی، غلامرضا.، تقی­زاده، رضا.، صادق­زاده مهارلویی، محمد و زراعت­گری، رامین (1400). «آثار ناکارایی سرمایه­گذاری در نیروی‌کار بر فعالیت­های اجتناب مالیاتی شرکت­ها» دانش حسابداری مالی، ۸(۴)، 133-109.
سلیمان خان، آرامه و پورزمانی، زهرا (1396). «مقایسه تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکت­های دارای محدودیت تامین مالی و بدون محدودیت تامین مالی بر اساس شاخص KZ» دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، 82-53.
کنعانی، اکبر.، حجازی، رضوان.، قنبری، مهرداد و جمشیدی نوید، بابک (1400). «ارتباط بین سطح رقابت در بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی؛ رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری.» پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 13(50)، 168-119.
مهدوی، غلامحسین و رضایی، غلامرضا (1392). «بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود» پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 5(17)، 32-1.
مهدوی، غلامحسین و رضایی، غلامرضا (1394). «بررسی اثرهای ساختار هیئت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران.» تحقیقات مالی، 17(1)، 198-178.
نمازی، محمد و رضایی، غلامرضا (1392). «بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه­های نمایندگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(44)، 69-37.
نیک­کار، جواد (1398). «تأثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» مطالعات حسابداری و حسابرسی، 8(29)، 88-71.
 
Aflatooni, A., & Khazaei, M. (2016). “Investigating the Effect of Accruals Quality and Disclosure Quality on Labor Investment Inefficiency.” Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (In Persian)
Aguerrevere, F. L. (2009). “Real options, product market competition, and asset returns.” Journal of Finance, 64, 957–983.
Akdoğu, E., & MacKay, P. (2012). “Product markets and corporate investment: Theory and evidence.” Journal of Banking & Finance, 36, 439–453.
Ben-Nasr, H., & Alshwer, A. A. (2016). “Does stock price informativeness affect labor investment efficiency?” Journal of Corporate Finance, 38(C), 249-271.
Bertrand, M., & Mullainathan, S. (2003). “Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences.” Journal of Political Economy, 111, 1043–1075.
Biddle, G. C., & Hilary, G. (2006). “Accounting quality and firm-level capital investment.” The Accounting Review, 81(5), 963-982.
Biddle, G.C., Hilary, G., & Verdi, R.S. (2009). “How does financial reporting quality relate to investment efficiency?” Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131.
Bolton, P., & Scharfstein, D. S. (1990). “A theory of predation based on agency problems in financial contracting.” American Economic Review, 80(1), 93–106.
Boubaker, S., Dang, V. A. & Sassi, S. (2021). “Competitive Pressure and Firm Investment Efficiency: Evidence from Corporate Employment Decisions.” European Financial Management, in press.
Campello, M. (2006). “Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?” Journal of Financial Economics, 82, 135–172.
Chen, S., Wang, K. & Li, X. (2012). “Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions.” China Journal of Accounting Research, 5, 293-306.
Damuri, D., & Izadi, M. (2019). “Investigating the effect of product market competition on the relationship between ownership concentration and dividend policy in companies listed on the Tehran Stock Exchange.” Financial Accounting and Auditing Research, 11(42), 256-229. (In Persian)
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). “The quality of accruals and earnings: the role of accruals in estimation errors.” The Accounting Review, 77, 35-59.
Ebrahimi, S.K., Bahraminasab, A., & Parvaneh, S. (2016). “Product Market Competition, Free Cash Flow, Over Investment and Low Investment.” Empirical Studies in Financial Accounting, 13(50), 137–156. (In Persian)
Esmaeili, J., Mohhamadzadeh Moghadam, M.B., & Alimohammadi, F. (2018). “Agency cost and value of accounting information in the competitive market.” Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(28), 65–74. (In Persian)
Frésard, L., & Valta, P. (2016). “How does corporate investment respond to increased entry threat?” Review of Corporate Finance Studies, 5, 1–35.
Ghaly, M., Dang, V.A., & Stathopoulos, K. (2020). “Institutional investors' horizons and corporate employment decisions.” Journal of Corporate Finance, 64, 101-130.
Gokalp, O. N., Lee, S. H., & Peng, M. W. (2017). “Competition and corporate tax evasion: An institutionbased view.” Journal of World Business, 52, 258–269.
Gu, L. (2016). “Product market competition, R&D investment, and stock returns.” Journal of Financial Economics, 119, 441–455.
Hart, O. D. (1983). “The market mechanism as an incentive scheme.” Bell Journal of Economics, 366–382.
Hoberg, G., Phillips, G., & Prabhala, N. (2014). “Product market threats, payouts, and financial flexibility.” Journal of Finance, 69, 293–324.
Jensen, M. C. (1986). “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers.” American Economic Review, 76(2), 323–329.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.” Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
Jiang, F., Kim, K. A., Nofsinger, J. R., & Zhu, B. (2015). “Product market competition and corporate investment: Evidence from China.” Journal of Corporate Finance, 35, 196–210.
Jung, B., Lee, W.J., & Weber, D.P. (2014). “Financial reporting quality and labor investment efficiency.” Contemporary Accounting Research, 31(4), 1047-1076.
Jung, B., Lee, W.-J., & Yang, Y.S. (2016). “The impact of dividend Covenants on investment and operating performance.” Journal of Business Finance & Accounting, 43(3-4), 414-447.
Kanani, A., Hejazi, R., Ghanbari, M., & Hamshidi Nazid, B. (2021). “The Relationship between the Product Market Competition and Information Asymmetry; Structural Equation Modeling Approach.” Financial Accounting and Auditing Research, 13(50), 119-168. (In Persian)
Khedmati, M., Sualihu, M.A., & Yawson, A. (2020). “CEO-director ties and labor investment efficiency.” Journal of Corporate Finance, 65, 101-119.
Lara, J. M. G., Osma, B. G., & Penalva, F. (2016). “Accounting conservatism and firm investment efficiency.” Journal of Accounting and Economics, 61(1), 221-238.
Lee, J., & Liu, X. (2016). “Competition, capital market feedback, and earnings management: evidence from economic deregulation.” Available at SSRN 2348294.
Li, F. (2011). “Earnings quality based on corporate investment decisions.” Journal of Accounting Research, 49(3), 721-752.
Mackay, P., & Phillips, G. M. (2005). “How does industry affect firm financial structure?” Review of Financial Studies, 18, 1433–1466.
Mahdavi, Gh. & Rezaie, Gh. (2013). “Investigating the effects of financial reporting quality on dividend policy.” Financial Accounting and Auditing Research, 5(17), 1-32. (In Persian)
Mahdavi, Gh. & Rezaie, Gh. (2015). “Examining the relationship between board structures and financing constraints for the companies listed on Tehran Stock Exchange.” Financial Research Journal, 17(1), 179–198. (In Persian)
Matsa, D. A. (2018). “Capital structure and a firm's workforce.” Annual Review of Financial Economics, 10, 387–412.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment.” American Economic Review, 48, 261–297.
Nalebuff, B. J., & Stiglitz, J. E. (1983). “Prizes and incentives: towards a general theory of compensation and competition.” Bell Journal of Economics, 21–43.
Namazi, M., & Rezaie, Gh. (2015). “Examining the impact of accruals quality and information relevance on the agency costs of the companies listed in Tehran Stock Exchange.” Empirical Studies in Financial Accounting, 11(44), 37–69. (In Persian)
Nikkar, J. (2019). “The Impact of Product Market Competition on Investment Efficiency in Firms Listed on Tehran Stock Exchange.” Journal of Accounting and Auditing Studies, 8(29), 71–88. (In Persian)
Pagano, M., & Volpin, P. F. (2005). “Managers, workers, and corporate control.” Journal of Finance, 60, 841–868.
Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., Piquero, A. (1998). “Using the Correct Statistical Test for Equality of Regression Coefficients.” Criminology, 36(4), 859-866.
Pinnuck, M., & Lillis, A.M. (2007). “Profits versus losses: Does reporting an accounting loss act as a heuristic trigger to exercise the abandonment option and divest employees?” The Accounting Review, 82(4), 1031-1053.
Porter, M. E. (1992). “Capital choices: Changing the way America invests in industry.” Journal of Applied Corporate Finance, 5, 4–16.
Rezaei, Gh., Taghizadeh, R., Sadeghzadeh Maharluie, M., & Zeraatgari, R. (2021). “The effects of labor investment inefficiency on corporate tax avoidance activities.” Financial Accounting Knowledge, 8(4), 109-133.‏ (In Persian)
Rezaei, Gh., Taghizadeh, R., Zeraatgari, R., & Sadeghzadeh Maharluie, M. (2021). “Investigating the effect of accounting comparability on labor investment efficiency: Moderating role of financing constraint, internal and external oversight.” Journal of Accounting Knowledge, in press.‏ (In Persian)
Schmidt, K. M. (1997). “Managerial incentives and product market competition.” Review of Economic Studies, 64, 191–213.
Schmidt, K. M. (1997). “Managerial incentives and product market competition.” Review of Economic Studies, 64, 191–213.
Soleymankhan, A. & Pourzamani, Z. (2017). “Comparison the Effect of Competition Risk in Product Market on Relationship between Cash Holding Level in Firms with and without Constraints in Financing Based on KZ Index.” Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(22), 53-82. (In Persian)
Stein, J. (2003). “Agency, information and corporate investment.” In Handbook of the Economics of Finance, eds. G. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, 111–65. Amsterdam: Elsevier.
Stein, J. C. (1988). “Takeover threats and managerial myopia.” Journal of Political Economy, 96, 61–80.
Stoughton, N. M., Wong, K. P., & Yi, L. (2017). “Investment efficiency and product market competition.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52, 2611–2642.
Tehrani, R., & Hesarzadeh, R. (2009). “The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment.” Journal of Accounting and Auditing Research, 1(3), 50–67. (In Persian)
Tirole, J. (2010). The theory of corporate finance. Princeton University Press.
Valta, P. (2012). “Competition and the cost of debt.” Journal of Financial Economics, 105, 661–682.
Wang, T. Y., & Winton, A. (2012). “Competition and corporate fraud waves.” Available at SSRN 2103386.
Xu, J. (2012). “Profitability and capital structure: Evidence from import penetration.” Journal of Financial Economics, 106, 427–446.
Zhang, Z., Ntim, C.G., Zhang, Q., & Elmagrhi, M.H. (2020). “Does accounting comparability affect corporate employment decision-making?” The British Accounting Review, 52(6), 1-23.
Zingales, L. (2000). “In search of new foundations.” Journal of Finance, 55, 1623–1653.