تأثیر تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت‌های املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت‌های املاک و مستغلات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال‏های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه‌سازی سرمایه در گردش شرکت‌ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می‌نمایند، و انتخاب این متغیرها به‌عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می‌نماید.
پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته‌شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می‌آید. به‌منظور بررسی آثار عوامل مطرح‌شده، روش به‌کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی‌دار بر سودآوری شرکت‌های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می‌نماید، با سودآوری شرکت‌های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Finance and Financial Development Impact on Profitability of Listed Real Estate Firms in Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse

نویسنده [English]

  • Mohammad Hashem Botshekan
Associate Professor, Finance and Banking Department, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this research is investigating the impact of Supply Chain Finance (SCF) and financial development on profitability of properties firms registered in Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse (2009-2016). The Supply Chain Finance (SCF) leads to optimization in company’s working capital, and the financial development is a factor which improves the distribution of resources. These independent variables investigate the effect of micro and macro factors.

This research is empirical and uses post phenomenon approach. The way in which the impact of the independent variables on the profitability of companies has been examined is regression analysis by multi-varied linear regression.

The results of this research show that cash conversion cycle, as representative of SFC, affects on profitability of real estate firms. This effect is indirect. Also, the proportion of awarded credits to private sector to Gross Domestic Production (GDP), as representative of financial development, has indirect effect on the dependent variable of this research.

In this study, after reviewing the theoretical fundations previous studies will be examined. Then the relevant methodology will be presented. Finally, after analyzing the results a brief discussion on the findings of the research will be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Finance (SCF)
  • Financial Development (FD)
  • Cash Conversion Cycle (CCC)
  • Domestic Credit to GDP
 
 امکچی، حمیده. (1394). «بررسی تجارب کشورهای مختلف در بخش واسطه‏گری مستغلات و نظام بنگاه‏داری». فصلنامه علمی اقتصادی مسکن. 55. 87-120.
بولو، قاسم. باباجانی، جعفر. محسنی ملکی، بهرام. (1391). «رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دانش حسابداری. 3. 11. 7-29.
بیابانی خامنه،کاظم. صادقی، حسین. (1393). «تأثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات: شواهدی از 45 کشور درحال‌توسعه». فصلنامه سیاست‏های مالی و اقتصادی. 8. 40-21.
ذوالقدر، حمید. اصغرپور، حسین. پورعبادالهان، محسن. (1398). «تأثیر اعتبارات اعطایی بانک‌ها بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها». سیاست گذاری اقتصادی. 11. 21. 125-150.
مقیسه، علی (1392). «بررسی تأثیر توسعه مالی و سرمایه‌گذاری خارجی بر روی رشد اقتصادی منتخبی از کشور اوپک». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
مطرانلویی، پریسا. (1393). «مروری بر شاخص‌های توسعه مالی کشور». نشریه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. 1-9.
یوسفی، معصومه. فولادوند، مسعود. (1395). « اثر چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 
Adeniyi, O., Oyinlola, A., Omisakin, O., & Egwaikhide, F. O. (2015). "Financial development and economic growth in Nigeria: Evidence from threshold modelling". Economic Analysis and Policy. 47. 11–21.
Bui, T. (2020). "Supply chain finance, financial development and profitability of real estate firms in Vietnam". Uncertain Supply Chain Management. 8. 1. 37-42.
Bolu, Gh., Babajani, J. & Mohseni Maleki, B. (2012). "Relationship between more and less than optimal cash, with future performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange". Journal of Accounting knowledge. 3. 11. 7–29. (in persian)
Biabani Khameneh, K & Sadeghi, H. (2014). "The Impact of Private Sector Credit on Exports: Evidence from 45 Developing Countries". Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policy. 8. 21–40. (in persian)
Caniato, F., Gelsomino, L. M., Perego, A., & Ronchi, S. (2016). "Does finance solve the supply chain financing problem?". Supply Chain Management. 21. 5. 534–549.
Chang, C. C. (2018). "Cash conversion cycle and corporate performance: Global evidence". International Review of Economics & Finance. 56. 568-581.
Chen, X., & Hu, C. (2011). "The value of supply chain finance". Supply Chain Management-Applications and Simulations. 111-132.
Dong, Y., Xu, K., & Dresner, M. (2007). "Environmental determinants of VMI adoption: an exploratory analysis". Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 43. 4. 355–369.
Eren, B. M., Taspinar, N., & Gokmenoglu, K. K. (2019). "The impact of financial development and economic growth on renewable energy consumption: Empirical analysis of India". Science of The Total Environment. 663. 189–197.
Emkchi, H.  (2015). "Empirical study of different countries in the field of real estate intermediation and the corporate system". Journal of Housing Economics. 55. 87–120. (in persian)
Farris, M. T, & Hutchison, P. D. (2002). "Cash-to-Cash: the new supply chain management metric". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 32. 4. 288–298.
Fowowe, B. (2017). "Access to finance and firm performance: Evidence from African countries". Review of Development Finance. 7. 1. 6–17.
Gul, S., Khan, M. B., Rehman, S. U., Khan, M. T., Khan, M., & Khan, W. (2013). "Working Capital Management and Performance of SME Sector". European Journal of Business and Management. 5. 1. 60–68.
Hugos, Michael. (2011). Essentials of Supply Chain Management 3rd Edition. New Jersey. Wiley.
Klapper, L. F. (2006). "The role of factoring for financing small and medium enterprises". Journal of Banking & Finance. 30. 11. 3111–3130.
Lekkakos, S. D., & Serrano, A. (2016). "Supply chain finance for small and medium sized enterprises: the case of reverse factoring". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 46. 4. 367–and bank capitalization strategies. Journal of Financial Intermediation. 26. 1-27.
Moghiseh, Ali.  (2013). "Investigating the Impact of Financial Development and Foreign Investment on OPEC Selected Economic Growth ". Master Thesis. Allameh Tababtab'i University. (in persian)
Motranlouei, P.  (2014). "An overview of the country's financial development indicators". Journal of Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. 1–9. (in persian)
 
Tseng, M. L., Wu, K. J., Hu, J., & Wang, C. H. (2018). "Decision-making model for sustainable supply chain finance under uncertainties". International Journal of Production Economics. 205. 30-36.
Xu, X., Chen, X., Jia, F., Brown, S., Gong, Y., & Xu, Y. (2018). "Supply chain finance: A systematic literature review and bibliometric analysis". International Journal of Production Economics. 204. 160-173.
Yousefi, M & Fooladvand, M. (2016). "The effect of cash conversion cycle on the profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange". Fifth National Conference on Management, Economics and Accounting. (in persian)
Zolghadr, H., AsgharPour, H. & Pourebadelahan, M. (2019). "The effect of bank loans on economic growth according to the income level of the provinces". Journal of Economic policy. 11. 21. 125–150. (in persian)