بررسی تاٌثیر تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بر وقوع بحران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

احساسات سرمایه‏ گذاران می‏تواند باعث اتخاذ تصمیمات احساسی و گاهاً غیر منطقی از سوی آنان و در نتیجه باعث بروز ناهنجاری‌هایی از قبیل نوسانات شدید در  قیمت و حتی بحران در بازارهای مالی گردد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران و سایر متغیرهای اقتصادی بر احتمال شکل‌گیری بحران در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی15 ساله (از فروردین 1385 تا اسفند )1399 بر روی 179 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون لجستیک با تابع لاجیت می‌باشد. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد متغیرهایی از قبیل نرخ بهره اسمی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت به سود هر سهم، نرخ بازده دارائی‌ها، احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش‌بینی می‏نمایند. همچنین، احساسات سرمایه‌گذاران به تنهایی و نیز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای کنترلی، می‏تواند احتمال بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران را پیش‌بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assay the Impact of Investors' Emotional Decisions on Occurrence Crisis in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Golarzi 1
  • Salimeh Piri 2
1 Assistant Prof. Faculty of Economic and Management, Semnan University
2 MSc. in Business Management(Finance) , Faculty of Economic and Management, Semnan University
چکیده [English]

Investors' emotions can lead to emotional and sometimes irrational decisions and as a result, it can cause anomalies such as sharp price fluctuations and even a crisis in the stock markets. Accordingly, this study intends to investigate the influence of Investors' Sentiment and other economic variables on the occurrence of crisis in the Tehran Stock Exchange. This research has been conducted for a period of 15 years, from April 2006 to March 2017 on 179 companies listed on the Tehran Stock Exchange. The stock market crisis as a dependent variable using Patel and Sarker model (1998) and investor sentiment as an independent variable was measured using the Bandopadhyaya and Jonse (2006) Model. we tests hypotheses by maximum likelihood or logistic regression. We found that nominal interest rates, inflation rates, GDP, P/E, ROA, can predict the occurrence of a crisis in tehran stock market. Our findings also show that investors' sentiment alone and by considering economic variables as control variables can predict the occurrence of a crisis in stock market. In general, our findings show the role of emotions in investors' decisions is significant in Tehran Stock Exchange and is one of the main causes in this market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Sentiment
  • Behavioral Finance
  • Economical Variables
  • Stock Market Crises
اسدی، غلامحسین و مرشدی، فاطمه. (1398). « واکاوی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران» .چشم انداز مدیریت مالی ،9، 25، 30-9.
 بشکوه، مهدی و کشاورز، فاطمه. (1397). « بررسی رابطه فرا اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام در صنایع منتحب بورس اوراق بهادار تهران». راهبرد مدیریت مالی، 6، 21، 208-183.
تنانی، محسن. (1399). « ریسک سقوط قیمت سهام: احساسات سرمایه‌گذاران و نقش تعدیل گر مدیریت سود». تحقیقات حسابداری و حسابرسی،14، 47، 132-115.
سعیدی، علی و فرهانیان، جواد. (1394). مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، تهران، انتشارات بورس فخاری، حسین. نصیری، مهراب. (1399). « تأثیر عملکرد شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام». راهبرد مدیریت مالی، 8، 30، 62-43.
 
Asadi, Gh., Morshedi, F. (2019). Investigating the effect of investor sentiments on the stock price crash risk in Tehran Stock Exchanges. Journal of Financial Management Perspective, 25(9): 9-30. (In Persian)
Bandopadhyaya, A., Jones, A. L. (2006). Measuring investor sentiment in equity markets. Journal of Asset Management, 7(3): 208-215.
Baker, M., Wurgler, J. )2007(. Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives 21(2): 129–151.
Beshkooh, M., Keshavarz, F. (2018).  The Relationship between the managerial overconfidence and stock price crash risk in firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 6(21):183-208. (In Persian)
Brown, G., Cliff, M. (2005). Investor sentiment and asset valuation, Journal of Business 78(2): 405–440.
De Bondt, W., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? The Journal of Finance 40) 3(: 793-805.
Fakhari, H., Nasiri, M. (2020). Effect of Corporate Performance on the Future Stock Price Crash Risk, Journal of Financial Management Strategy,8(30): 43-62. (In Persian)
Huang, W., Zheng, H. Chia, W.M. (2010). Financial crisis and heterogeneous interacting agents. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(6): 1105-1132.
Kim, T., Ha, A. (2010). Investor sentiment and market anomalies. In 23rd Australasian Finance and Banking Conference.
Kumar, A., Lee, C. (2006). Retail investor sentiment and return comovements. Journal of Finance 61(5): 2451–2486.
Lee, C., Shleifer, A. Thaler, R. H. (1991). Investor sentiment and the closed end fund puzzle. The Journal of Finance, 46(1): 75-109.
Ling, D., Naranjo, A. Scheick, B. (2010). Investor sentiment and asset pricing in public and private markets. The Journal of Finance, 26(3): 170-186.
Moradi, M., Appolloni, A., Zimon, G., Tarighi, H. & Kamali, M. (2021). Macroeconomic Factors and Stock Price Crash Risk: Do Managers
Withhold Bad News in the Crisis-Ridden Iran Market? MDPI, 13(3688):1-16.
Pan, N., Xu, Q. & Zhu, H. (2021). The impact of investor structure on stock price Cash sensitivity: Evidence from China's stock market. Journal of Management Science and Engineering, 6(3): 312-323.
Patel, S. A., Sarkar, A. (1998). Crises in developed and emerging stock markets. Financial Analysts Journal, 54(6): 50–61.
Saeedi, A., Farhanian, M. (2015). Fundamentals of Behavioral Economics and Finance, Tehran, Bourse Publications. (In Persian)
Shiller, R.J. (1987). Investor behavior in the October 1987 stock market crash: Survey evidence. NBER Working paper.
Tanani, M. (2020). Stock Price Crash Risk: Investors' Sentiment and the Moderator Role of Earnings Management. Journal of Accounting and Auditing Research. 47(14):115-132. (In Persian)
Tversky, A. Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Journal of Finance, 185(4157): 1124-1131.
Wu, B., Cai., Zhang, M. (2021). Investor Sentiment and Stock Price Crash Risk in the Chinese Stock Market. Journal of Mathematics. ID 6806304 | https://doi.org/10.1155/2021/6806304.
Yang, C., Zhou, L. (2015). Investor trading behavior, investor sentiment and asset prices. The North American Journal of Economics and Finance, 34(9): 42–62.
Yin, Y., Tian, R. (2017). Investor sentiment, financial report quality and stock price crash risk: Role of short‐sales constraints Emerging Markets Finance and Trade, 53(3), 493–510.
Zhang, R., Xian, X. & Fang, H. (2018) The early warning system of stock market crises with investor sentiment: Evidence from China International journal of Finance & Economic, 24(24):361-369.
Zhao, R., Xiong, X.  & Shen, D. (2019). Investor sentiment and stock price crash risk: evidence from China. Management Review, 31(3): 50–60.   
Zouaoui, M., Nouyrigat, G. & Beer, F. (2011). How Does Investor Sentiment Affect Stock Market Crises? Evidence From Panel Data. Financial Review, 46(4): 723–747.