تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.

4 کارشناسی ارشد حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که بر ارزش شرکت تأثیر دارد که خود می تواند ناشی از رفتار سهام‌داران عمده و ترکیبی که ساختار مالکیتی شرکت، دارد، باشد و این خود انگیزه اصلی انجاک این مطالعه بوده است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت‌ها رابطه غیرخطی (U شکل) معنی‌دار وجود دارد. به­عبارت دیگر، در سطوح پایه نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 194/2)، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. اما، در سطوح بالاتر از سطح پایه نقدشوندگی، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت‌ها رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، سهام­های با مالکان نهادی بالاتر، مالکان حقیقی بالاتر و سهام­های بزرگترین سهامدار، باید در سطح نسبتاً پایین­تری از نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 176/3 برای مالکان نهادی، 662/3 برای مالکان حقیقی و 988/2 برای بزرگترین سهامدار) معامله شوند تا ارزش شرکت افزایش یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ownership Structure on The Relationship Between Liquidity and Company Value

نویسندگان [English]

  • HamidReza Ganji 1
  • Mehran Jahandoust Marghoub 2
  • Soraya Weysihesar 3
  • Hashem Nasirifar 4
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Department of Management and Accounting, Qazvin, Iran.
4 MSc. of Accounting, Farabi Campus of University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Stock liquidity is one of the main factors that affect firm value, which can be due to the behavior of major shareholders and the composition of the ownership structure of the company. this is the main motivation for this study. The research hypotheses were tested based on a statistical sample consisting of 125 companies during a 7-year period from 2014 to 2020 using multiple regression models. The results of hypothesis testing showed that there is a significant nonlinear (U-shaped) relationship between stock liquidity and corporate value. In other words, at the basic levels of liquidity (before the threshold point of 2.194), there is a negative and significant relationship between liquidity and the value of companies. However, at levels above the baseline level of liquidity, there is a positive and significant relationship between liquidity and the value of companies. Also, stocks with higher institutional owners, higher real owners, and shares of the largest shareholder should have a relatively lower level of liquidity (before the threshold point of 3.176 for institutional owners, 3.662 for real owners, and 2.988 for the largest shareholder) to trade to increase the value of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • institutional shareholder
  • Largest Shareholder
  • Ownership structure
  • Real Shareholder
  • Stock Liquidity
بادآورنهندی، یونس و ملکی، اژدر. (1393). «بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 23 مرداد ماه سال 1393.
جبارزاده کنگرلویی، سعید و رادی، یاسر. (1398). «بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تأکید بر اثر تعدیلگری ضعف کنترل­های داخلی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش­های حسابداری مالی، 11 (1): 55-80.
حسینی، سیدعلی و احمدی، شیما. (1400). «بررسی رابطه میان پیچیدگی صورت­های مالی و افشای داوطلبانه با درنظر گرفتن نقش عملکرد شرکت، وضعیت نقدشوندگی سهام و مالکان نهادی». راهبرد مدیریت مالی، 9 (33): 87-64.
حسینی، سیدعلی؛ کرمی، غلامرضا و شفیع­پور، سید مجتبی. (1389). «بررسی ارتباط عملکرد شرکت‌ها و نقدشوندگی بازار سهام». فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (11): 25-42.
دریائی، عباسعلی و فتاحی، یاسین. (1399). «مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی». راهبرد مدیریت مالی، 8 (30): 86-63.
رضایی، فرزین و پیری، عبدالله. (1390). «تأثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت­ها». پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3 (12): 155-174.
رنجبر، محمد حسین؛ رجب دری، حسین و خانی ذلان، امیر رضا. (1397). «بررسی رابطه بین مخارج سرمایه­ای و کارایی سرمایه­گذاری در مراخل مختلف چرخه عمر شرکت». بررسی‌های حسابداری، 5 (18): 47-64.
شهیکی‌تاش محمدنبی، کاظمی مهدی، امینی موسی. (1391). «بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد پانل دیتا». مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی). ۱۲ (۹ و ۱۰) : ۲۴-۵.
صدر، سیدعلیرضا؛ انواری رستمی، علی اصغر و ودیعی، محمد حسین. (1393). «بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و نقدشوندگی سهام شرکت­ها». راهبرد مدیریت مالی، 2 (6): 25-1.
علوی طبری، سید حسین و پارسایی، منا. (1398). «رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(41): 43-68.
کاظمی، حسین و حیدری، عباس. (1391). «رابطه بین نقدشوندگی سهام و فرصت­های سرمایه‌گذاری». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (16): 29-39.
نوروش، ایرج و یزدانی، سیما. (1389). «بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (2): 35-48.
نیکبخت، محمدرضا و کلهرنیا، حمید. (1396). «تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی و ارزشیابی شرکت». پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 9 (33): 1-16.
یحیی­زاده­فر، محمود؛ علیقلی، منصوره و ذبیحی، فاطمه. (1399). «بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه­گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی». تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (45): 5-22.
 
Acharya, V.V., & Pedersen, L.H. (2005). "Asset pricing with liquidity risk". Journal of Financial Economics, 77(2), 375-410.
Admati, A.R., & Pfleiderer, P. (2009). "The “Wall Street Walk” and shareholder activism: Exit as a form of voice". The Review of Financial Studies, 22(7), 2645-2685.
Alavi Tabari, Seyed Hossein, Parsai, Mena. (2019). The relationship between audit quality and corporate transparency in companies listed on the Tehran Stock Exchange. the financial Accounting and Auditing Researches, 11 (41), 43-68. (in persian).
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1988). "Liquidity and asset prices: Financial management implications". Financial Management, 17(1), 5–15.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1991). "Liquidity, asset prices and financial policy". Financial Analysts Journal, 47(6), 56–66.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (2000). "The liquidity route to a lower cost of capital". Journal of Applied Corporate Finance, 12(4), 8–26.
Amihud, Y., & Mendelson, H. (2008). "Liquidity, the value of the firm and corporate finance". Journal of Applied Corpoarate Finance, 20(2), 32–45.
Back, K., Li, T. & Ljungqvist, A. (2015). "Liquidity and governance". SSRN working paper, available at https://doi.org/10.2139/ssrn.2350362.
Badavarhandi, Younes and Maleki, Ajdar. (2014). "Study of the effect of stock liquidity on the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange". The Second National Conference on Approach to Accounting, Management and Economics, Islamic Azad University, Fooman and Shaft Branch, August 14, 2014 (in persian).
Baker, M., Stein, J., (2004). "Market liquidity as a sentiment indicator". Journal of Financial Markets 7, 271–299.
Balakrishnan, K., Billings, M. B., Kelly, B., & Ljungqvist, A. (2014). "Shaping liquidity: On the causal effects of voluntary disclosure". Journal of Finance, 69(5), 2237–2278.
Batten, J., & Vo, X. V. (2019). "Liquidity and firm value in an emerging market". Singapore Economic Review, 64(2), 365–376.
Bharath, S. T., Jayaraman, S., & Nagar, V. (2013). "Exit as governance: An empirical analysis". Journal of Finance, 68(6), 2515–2547.
Bhide, A. (1993). "The hidden costs of stock market liquidity". Journal of Financial Economics, 34(1), 31–51.
Bond, P., Edmans, A., & Goldstein, I. (2012). "The real effects of financial markets". Annual Review of Financial Economics, 4, 339–360.
Brennan, M. J., & Tamarowski, C. (2000). "Investor relations, liquidity, and stock prices". Journal of Applied Corporate Finance, 12(4), 26–37.
Brennan, M.J., & Subrahmanyam, A. (1996). "Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns". Journal of Financial Economics, 41(3), 441-464.
Brennan, M.J., Chordia, T., & Subrahmanyam, A. (1998). "Alternative factor specifications, security characteristics, and the cross-section of expected stock returns". Journal of Financial Economics, 49(3), 345-373.
Brogaard, J., Li, D., & Xia, Y. (2017). "Stock liquidity and default risk". Journal of Financial Economics, 124(3), 486–502.
Bushee, B. J., & Miller, G. S. (2012). "Investor relations, firm visibility, and investor following". Accounting Review, 87(3), 867–897.
Chang, X., Chen, Y., & Zolotoy, L. (2017). "Stock liquidity and stock price crash risk". Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(4), 1605–1637.
Cheung, W. M., Chung, R., & Fung, S. (2015). "The effects of stock liquidity on firm value and corporate governance: Endogeneity and the REIT experiment". Journal of Corporate Finance, 35, 211–231.
Chia, Y., Lim, K., & Goh, K. (2020). "Liquidity and firm value in an emerging market: Nonlinearity, political connections and corporate ownership". North American Journal of Economics and Finance, 52, 1-26.
Chia, Y.-E. Lim, K.-P. and Goh, K.-L. (2019). "More shareholders, higher liquidity? Evidence from an emerging stock market". Emerging Markets Review, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2020.100696.
Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2008). "Liquidity and market efficiency". Journal of Financial Economics, 87(2), 249–268.
Chung, D. Y., & Hrazdil, K. (2010). "Liquidity and market efficiency: A large sample study". Journal of Banking and Finance, 34(10), 2346–2357.
Coffee, J. C. (1991). "Liquidity versus control: The institutional investor as corporate monitor". Columbia Law Review, 91(6), 1277–1368.
Daryaei, A., Fattahi, Y. (2020). Blockholders Ownership and Liquidity: Panel Smooth Transition Regression Model. Financial Management Strategy, 8(3), 63-86. (in persian).
Dass, N., Nanda, V., & Xiao, S. C. (2013). "Innovative firms and the endogenous choice of stock liquidity". Working paper. Georgia: Institute of Technology.
Easley, D., & O’Hara, M. (2004). "Information and the cost of capital". Journal of Finance, 59(4), 1553–1583.
Edmans, A. (2009). "Blockholder trading, market efficiency, and managerial myopia". The Journal of Finance, 64(6), 2481-2513.
Edmans, A. (2014). "Blockholders and corporate governance". Annual Review of Financial Economics, 6, 23–50.
Edmans, A., & Holderness, C. G. (2017). "Blockholders: A survey of theory and evidence. In B. E. Hermalin, & M. S. Weisbach (Vol. Eds.), The handbook of the economics of corporate governance: Vol. 1, (pp. 541-636). Amsterdam: North-Holland.
Edmans, A., Fang, V. W., & Zur, E. (2013). "The effect of liquidity on governance". Review of Financial Studies, 26(6), 1443–1482.
Fang, V. W., Noe, T. H., & Tice, S. (2009). "Stock market liquidity and firm value". Journal of Financial Economics, 94(1), 150–169.
Fang, V. W., Tian, X., & Tice, S. (2014). "Does stock liquidity enhance or impede firm innovation?" Journal of Finance, 69(5), 2085–2125.
Goldstein, I., Guembel, A., (2008). "Manipulation and the allocational role of prices". Review of Economic Studies 75, 133–164.
Griffin, J. M., Kelly, P. J., & Nardari, F. (2010). "Do market efficiency measures yield correct inferences? A comparison of developed and emerging markets". Review of Financial Studies, 23(8), 3225–3277.
Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (2006). "Feedback and the success of irrational investors". Journal of Financial Economics, 81(2), 311-338.
Holmstro¨m, B., Tirole, J., (1993). "Market liquidity and performance monitoring". Journal of Political Economy 101, 678–709.
Holmstro¨m, B., Tirole, J., (2001). "LAPM: a liquidity-based asset pricing model". Journal of Finance 56, 1837–1867.
Holmström, B., & Tirole, J. (1993). "Market liquidity and performance monitoring". Journal of Political Economy, 101, 678-709.
Hosseini, S., Ahmadi, S. (2021). Investigating the Relationship between Financial Statements Complexity and Voluntary Disclosure Based on the Role of Firm Performance, Liquidity, and Institutional Owners. Financial Management Strategy, 9(2), 87-64. (in persian).
Hosseini, Seyed Ali; Karami, Gholamreza and Shafiepour, Seyed Mojtaba. (2010). "Investigating the relationship between firm performance and stock market liquidity". Journal of Securities Exchange, 3(11), 25-42. (in persian).
Jabbarzadeh Kangarluie, S., Radi, Y. (2019). Investigating the Impact of Managerial Capacity on Corporate Transparency, Emphasizing the Moderation of Weaknesses in Internal Controls in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 11(1), 55-80. (in persian).
Jayaraman, S., & Milbourn, T. T. (2012). "The role of stock liquidity in executive compensation". Accounting Review, 87(2), 537–563.
Karolyi, G., & Liao, R. (2017). "The economic consequences of investor relations: A global perspective". SSRN working paper, available at https://ssrn.com/abstract=2591079.
Kazemi, Hossein and Heidari, Abbas. (2012). "The Relationship between Stock Liquidity and Investment Opportunities." Financial Knowledge of Securities Analysis, (16): 29-39. (in persian).
Khanna, N., & Sonti, R. (2004). "Value creating stock manipulation: Feedback effect of stock prices on firm value". Journal of Financial Markets, 7(3), 237-270.
Kyle, A. S. (1985). "Continuous auctions and insider trading". Econometrica, 53(6), 1315–1335.
Langberg, N., & Sivaramakrishnan, K. (2010). "Voluntary Disclosures and Analyst Feedback". Journal of Accounting Research, 48(3), 603-646.
Li, W. X., Chen, C. C. S., & French, J. J. (2012). "The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia". Emerging Markets Review, 13(4), 465–477.
Lim, K. P., & Brooks, R. D. (2010). "Why do emerging stock markets experience more persistent price deviations from a random walk over time? A country-level analysis". Macroeconomic Dynamics, 14(S1), 3–41.
Maug, E (1998). "Large shareholders as monitors: Is there a trade-off between liquidity and control?" The Journal of Finance, 53(1), 65-98.
Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). "The information content of stock markets: Why do emerging markets have synchronous stock price movements". Journal of Financial Economics, 58(1–2), 215–260.
Nguyen, T., Duong, H. N., & Singh, H. (2016). "Stock market liquidity and firm value: An empirical examination of the Australian Market". International Review of Finance, 16(4), 639–646.
Nikbakht, Mohammad Reza and Kalhernia, Hamid. (2017). "Determining the relationship between information transparency, liquidity and company evaluation." Financial Accounting and Auditing Research, 9 (33): 1-16. (in persian).
Noravesh, I., S. Yazdani Yazdani, S. (2010). The Impact of Leverage on Firm Investments in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Financial Accounting Research, 2(2), 35-48. (in persian).
Norli, O., Ostergaard, C., & Schindele, I. (2015). "Liquidity and shareholder activism". Review of Financial Studies, 28(2), 486–520.
Palmiter, A.R. (2001). "Mutual fund voting of portfolio shares: Why not disclose". Cardozo Law Review, 23, 1419-1491.
Pastor, L., & Stambaugh, R.F. (2003). "Liquidity risk and expected stock returns". Journal of Political Economy, 111, 642-685.
Pham, C.H., Le, H.D., Dang, H.Q., Ta, P.T., Nguyen, C.M., Tu, U.B. (2020). "Investor Protection, Stock Liquidity, and Firm Value". Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol: 24 Issue: 3, Online ISSN: 1528-2635.
Ranjbar, M., Rajabdorri, H., Khanizolan, A. (2018). Investigating the Relationship between Capital Expenditures and Investment Efficiency in Different Stages of Firms Life Cycle. Journal of Iranian Accounting Review, 5(18), 47-64. (in persian).
Rezaei, Farzin and Piri, Abdullah. (2011). "The effect of ownership structure, capital structure and liquidity on the market value of companies." Journal of Financial Accounting and Auditing, 3 (12): 155-174. (in persian).
Roosenboom, P., Schlingemann, F. P., & Vasconcelos, M. (2014). "Does stock liquidity affect incentives to monitor? Evidence from corporate takeovers". Review of Financial Studies, 27(8), 2392–2433.
sadr, S., anvari rostami, A., Vadiee Noghabi, M. (2014). Studying the Relationship between Corporate life Cycle and Stock Liquidity of Companies. Financial Management Strategy, 2(3), 1-25. (in persian).
Shahikitash Mohammad Nabi, Kazemi Mehdi, Amini Musa. (2012) Investigating the Relationship between Ownership Structure and Company Performance in Tehran Stock Exchange: Data Panel Approach. Economic Journal (bi-monthly review of economic issues and policies). 12 (9 and 10): 24-5. (in persian).
Subrahmanyam, A., & Titman, S. (2001). "Feedback from stock prices to cash flows". The Journal of Finance, 56(6), 2389-2413.
Uygur, O. (2018).  "CEO ability and corporate opacity". Global Finance Journal, 35, 72-81.
Wang, X., & Wei, S. (2021). "Does the investment horizon of institutional investors matter for stock liquidity?". International Review of Financial Analysis, Volume 74, March 2021, 101648, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101648.
Yahyazadefar, M., Aligholi, M., Zabihi, F. (2020). Investigate the Relationship between Liquidity and Investment Efficiency with Respect to Financial Constraints and Operational Risk. Accounting and Auditing Research, 12(45), 5-22. (in persian).
Zhang, P., Gao, J., & Li, X. (2021). "Stock Liquidity and Firm Value in the Time of COVID-19 Pandemic". Emerging Markets Finance and Trade, Volume 57, 2021 - Issue 6: https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1898368.