بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی پروژه‌های صنعت گردشگری ایران دربستر بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

   هدف پژوهش، بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی صنعت گردشگری ایران با تمرکز بر ظرفیت‌های بازار سرمایه می­باشد. این پژوهش از نوع تفسیری و پارادایم آن از نوع پراگماتیسم (عملگرا) و رویکرد آن آمیخته است. جهت بررسی اولیه از مطالعه کیفی استفاده گردید که شامل روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان است و تا حصول اشباع  اطلاعاتی ادامه یافته است. همچنین، از روش کمّی درقالب پرسشنامه ساختاریافته به­صورت دلفی (در سه دور) برای تایید الگوهای اولیه استفاده  گردید و مجدداً مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفت. در پایان، با استفاده از روش مثلث­سازی؛ نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع­بندی گردیده است. بر این اساس؛ اوراق منفعت مبتنی بر واگذاری عمده حق استفاده از خدمات گردشگری در آینده با اختیار فروش تبعی، اوراق منفعت مبتنی بر منافع دارایی­های بادوام گردشگری با اختیار خرید و فروش، اوراق انتفاع بر پایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق خرید دین، انتشار اوراق مضاربه خاص (جهت صادرات صنایع دستی) و برخی تغییرات در قوانین و مقررات پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Appropriate Financing Tools for Iran's Tourism Industry Projects in The Capital Market

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Naderi 1
  • Hasan Ghalibafasl 2
  • Gholamhaidar Ebrahimbai Salami 3
1 PhD student, Department of Finance, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social and Economic Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim is to examine the appropriate means of financing Iran's tourism industry, focusing on capital market capacities. This research is an interpretation and paradigm of pragmatism and its mixed approach. For the initial investigation, the qualitative study, which includes documentary methods and interviews with experts, continued until the saturation of information was reached, then the structured Delphi questionnaire was used three times to confirm the initial patterns, and secondary focus interviews were conducted again in the form of seven group sessions. At the end, using the triangulation method; Quantitative and qualitative results have been compared and concluded. Based on this; Issuance of Manfa’ah Sukuk based on the major assignment of the right to use tourism services in the future with the option to sell (BTL and BOT contract formats during the period of operation), Manfa’ah Sukuk based on the interests of durable tourism assets along with purchase and put options (BTL and BOT contract formats) ,BOT during operation Intifah suck based on the future benefits of certain non-existent assets (BTL and BOT contract formats during operation and O&M), debt purchasing Sukuk (BTL contract format during operation, originator: contract party), special Mudraraba Sukuk (handicraft export) and some changes in laws and regulations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism facilities
  • Financing
  • Capital Market
  • Public-private partnership"
Almasi, Hassan. (2013). »Investment of international institutions in Iran's tourism industry«. Tourism Strategic Research Group of Cultural Heritage Research Institute.(In Persian)
       Sports Tourism Association of the Federation of Public Sports. (2018). »The state of the tourism industry in Iran and its challenges«. Education Unit, Sports Tourism Association, Federation of Public Sports. 1-22.(In Persian)
       Imani, Hadi&.& Salehabadi, Ali.,& Rahimpour, Ali. (2015).
»Evaluation and prioritization of Islamic financial instruments for the development of tourism industry infrastructure«. Master's thesis, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University (AS) .(In Persian)
       Parse, Mehdi.,& Farzin, Mohammadreza.,& Ebrahimi, Mehdi. (2011). »Knowing the optimal method of financing tourism infrastructure projects in Iran«. Master's thesis, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
       Rahimi Almasi.,& Fereshte, Batsheken.,& Hashem, Abdo Tabrizi.,& Hossein, Salimi., & Mohammad Javad. (2016). »A model for financing road transport infrastructure projects in Iran with a focus on capital market capacities«. PhD Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University .(In Persian)
       Safi Dastjardi, Davud. (2014). »Financing the tourism industry with an emphasis on interest bonds». National conference of new approaches in management sciences, economics and accounting. (In Persian)
        Alimoradi, Mohammad.,& Seyed Noorani, Mohammad Reza. (2014). »An application of the agency theory in the analysis of the financing of oil and gas projects (sukuk lease and partnership and oil contracts)«. PhD thesis, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University .(In Persian)
        Kavand, Mojtabi.,& Mirzakhani, Reza.,& Etisami, Amir Hossein. (2018). »Religion purchase bonds«. Securities and Exchange Organization, Islamic Studies and Development Research Center1-18. (In Persian)
        Moradi, Mohsen. (2017). »Validity in qualitative research«. Institute of Statistical Analysis Academy of Iran. https://analysisacademy.com/5037/.(In Persian)
       Moradi, Mohsen. (2018). »Checking the content validity of the questionnaire«. Institute of Statistical Analysis Academy of Iran.. https://analysisacademy.com/5719.(In Persian)
       Mazini, Amir Hossein. (1388). »Using Islamic tools in financing the tourism sector (a proposed operational model)«. Proceedings of the second international conference on the development of the financing system in Iran, 297-321. (In Persian)
       Mousaviyan, Seyed Abbas., & Shermardi Ahmedabad.,& Hossein. (2017). »Mudaraba bonds (jurisprudential, economic, financial and risk management dimensions)«. Imam Sadiq University,57-80. (In Persian)
       Mousaviyan, Seyyed Abbas.,& Kavand, Mojtabi.,& Esmaili Givi, Hamidreza. (1388). »Securities (sukuk) of Jaala; An efficient tool for the development of the tourism industry«. Islamic Economy, 8(32), 141-169. (In Persian)
       Nizam Dost, Hossein.,& Mehrnour, Mohammad. (2015). »Interest bonds; Providing liquidity with securitization of future benefits«. Research and development unit, Farbours company. (In Persian)
       Organization for Economic Co-operation and Development (2018). »Towards investment and financing for sustainable  tourism.« In OECD Tourism Trends and Policies 2018 Access ,1–26.
         Teker, S., & Teker, D. (2012). »Tourism Projects Financing: A Public-Private-Partnership Model«. In Business Management Dynamics. 2) 5(, 5–11.
        Turegun, N. (2019). »Performance analysisof the restaurant and hotel industry: evidence from Borsa Istanbul«. In Pressacademia ,Vol. 6) 3(, 115–123.