دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1402، صفحه 1-315 

مقاله پژوهشی

پیش‌بینی بحران مالی در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری

صفحه 1-28

10.22051/jfm.2023.42910.2788

محمد سلیمانی؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ جواد شکرخواه؛ محمدحسین صفرزاده