اثربخشی دولت، کیفیت قانون و عملکرد بازار سهام: رهیافت رگرسیون کوانتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، گروه مدیریت مالی و حسابداری، و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

 بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی‌تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می‌کند. عوامل متعددی می‌تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون‌گذاری و حاکمیت قانون می‌باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون‌گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می‌باشد. بدین منظور، از داده‌‌های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government Effectiveness, Regulatory Quality and Stock Market Performance: A quantile regression approach

نویسندگان [English]

  • Zoha Savari 1
  • Mohammadreza Rostami 2
  • Mirfeiz Fallahshams 3
  • Jafar Jamali 4
1 faculty of management and economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Prof Faculty of Management , University of Alzahra , Tehran, Iran
3 Islamic Azad University Tehran Branch/ Finance associate professor
4 Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financial markets play an influential role in economic development and most developed countries have more dynamic and stronger financial markets. Due to this market’s crucial role in the process of economic development, several studies have evaluated the role of financial markets in economy and Its effects on performance. These studies have often confirmed the positive impact of financial markets on the economic growth of countries. One of the most important components of financial markets is the stock market which in most countries, along with the banking sector, plays an effective role in financial resources allocation. Several factors can affect stock market returns. One of these is the government effectiveness, the regulatory quality, and the rule of law. Therefore, the aim of the present study is to study the role of government effectiveness, Regulatory quality and rule of law on stock returns in Iran and selected developing countries. For this purpose, the data of the period 2021-2000 and the quantile regression have been used.

Based on the model estimation results, at a significant level of 5%, government effectiveness, regulatory quality and rule of law have a positive and significant effect on stock market returns. Also, the effects of inflation, per capita income, exchange rate and growth of industrial production on stock market returns have been positive and significant. In contrast, the impact of crude oil prices and interest rates on stock market returns is negative and is not statistically significant at the 5% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of Law
  • Regulatory Quality
  • Stock Market Performance
  • Iran
  • Quantile Regression
 
Aibaghi Esfahani, S., Adabi Firouzjai, S., Ameri, M., & Fattahi, M. (2017)." Financial and institutional development and their relationship with Iran's economic growth". New attitudes in human geography (human geography). 10(4). 27-40. (In Persian)
Fadayi Nejad, E., & Farahani, R. (2016). "The effects of macroeconomic variables on the total index of Tehran Stock Exchange." Financial Economics. 11(39). 1-26. (In Persian)
Asadzadeh, A., & Jalili, Z." Institutional quality and economic growth; Democracy or the rule of law? (Case study of Islamic countries)." Economic Sociology and Development. 3(1) (2014) 23–47. (In Persian)
Ashraf Zadeh, H. R., & Mehrgan, N. (2013)." Advanced panel data econometrics." Noore elm Publishing. (In Persian)
Ashrafi, Y., Khodaparast Mashhadi, M., & Salimifar, M. "The role of governments in financial development: a case study of OPEC countries." Quarterly Journal of Economic Research and Policy. 22(70) (2014) 205–222. (In Persian)
Heidari, H., & Alinejad, R. (2013). "An Investigation of the Impact of Institutional Variable of Rule of Law on Economic Growth in D-8 Countries." Encyclopedia of economic law. 5. 67-82. (In Persian)
Khodaparast Mashhadi, M., Fallahi, M.A., & Rajabzadeh Moghani, N. "Investigating the role of institutional quality on financial development in selected member countries of the Organization of the Islamic conference." Quarterly Journal of Monetary and Financial Economics (formerly Knowledge and Development). 22(11) (2016). (In Persian)
Javaheri et al. "Investigating the effect of the quality of institutions on the financial development of developing countries."Quarterly Journal of Applied Theories of Economics. 16 (2019) 57–79. (In Persian)
Rajab Zadeh Moghani, N., Falahi, M.A., & Khodaparast mashhadi, M. (2016). "Investigating the effects of good governance on the relationship between resource abundance and financial development in oil-rich countries." Monetary and financial economics (knowledge and development). 14(24). 90-114. (In Persian)
Sahabi, B., Etesami, M., & Aminpour, Kh. "Investigating the effect of good governance and government size on financial development in selected countries." Quarterly Journal of Economic Growth and Development. 3(12) (2013) 105–118. (In Persian)
Salatin, P., Islambolchi, S., &Yousefi Zadeh Fard, H. (2013). "Investigating the effect of governance quality on tax revenues in selected countries" presented at the International Conference on Accounting, Economics and Financial Management. (In Persian)

Farman Ara, V., Komijani, A., Farzinvash, A., &Ghaffari, F. (2018). "The role of capital markets in financing economic growth A Case Study of Iran and some selected developing countries." Financial Economics. 13(47). 19-37. (In Persian)

Feghe, Majidi. A., Ahmadzadeh Kh., & Goudini, S. (2016)."The Impacts of Liberalization and Financial Development on Economic Growth in OPEC Countries". Strategic and macro policies. 5(17). 95-120. (In Persian)

Vakili, V., & Pishva, R. (2016). "The effect of good governance on the relationship between financial development and economic growth." Economic magazine. 17(8). 5-23. (In Persian)
Komijani, A., & Salatin, P. (1389). "Effects of good governance on economic growth in the selected countries of OPEC and OECD." Economic Modelling journal. 7(13). 34-59. (In Persian)
Aggarwal, R., Klapper, R., Wysocki, P. D. (2002). Portfolio preferences of foreign institutional investors (MIT Sloan Working Paper 4328-03).
Ali Imran, Z,, Ejaz, A., Rao, N. (2020) Measuring the impact of governance quality on stock market performance in developed countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 33: 1. 3406-3426.
Ali, S.H., Law S.H., Yusop, Z., Chin, L.(2016). Institutional Quality and Financial Inclusion Nexus in Developing Countries: A Dynamic Panel GMM Estimation Analysis. Working paper
Asongu, S. A. (2011a). Government quality determinants of stock market performance in African Countries (Working Papers of the African Governance and Development Institute, 11/019). African Governance and Development Institute.
Acemoglu, D., Johanson, S., Robinson, James. (2004). institutions as the fundamental cause of long-run Growth. working paper
Bekaert, G., Harvey, C. (1995). Time-varying world market integration. The Journal of Finance. 50(2), 403–444.
Bhagat, S., Bolton, B. J. (2008). Corporate governance and firm performance: The sequel. Journal of Corporate Finance.14 (3). 257–273.
Cherif, M. (2020). Institutional and macroeconomic determinants of stock market development in MENA region: New results from a panel data analysis. International Journal of Banking and finance. 7(1). 139-159.
Chinoda, T., Kwenda, F. (2019). The impact of institutional quality and governance on financial inclusion in Africa: A two-step system generalized method of moments approach. J. Econ. Fin. Sci. 12(1).102-123.
Ejaz, A., Birau, R., Spulbar, C., Buda, R., Tenea, A. C. (2020). The impact of domestic portfolio diversification strategies in Toronto stock exchange on Canadian textile manufacturing industry. Industria Textila. 71(3). 215–222.
Hooper, V., Sim, A. B., & Uppal, A. (2009). Governance and stock market performance. Economic Systems. 33(2). 93–116.
Huang, l., Hong, H. (2017). Governance and economic growth in Asia. The North American Journal of Economics and Finance.39. 260-272.
Jude, E. (2010). Financial development and growth: A Panel Smooth Regression Approach. Journal of Economic Development .35. 15-33.
Krever, T. (2011). The Legal Turn in Late Development Theory: The Rule of Law and the World Bank's Development Model. Harvard International Law Journal, 52 .288-319.
La Porta, R. Lopez‐de‐Silanes, F. Shleifer, A. Vishny, R. W. (1997). Legal determinants of external finance. The journal of finance. 52(3). 1131-1150. ‏
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (1998). Law and finance. Journal of Political Economy. 106(6). 1113–1155.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000). Agency problems and dividend policies around the world. The Journal of Finance. 55(1). 1–33.
Law, S. H., & Azman-Saini, W. (2008). The Quality of Institutions and Financial Development. MPRA Paper (12107).
Matadeen, S. J. (2017). The macroeconomic determinants of stock market development from an African perspective. Theoretical Economics Letters. 07(07).1950–1964.
Morganti.T. (2020). Local institutional quality and economic growth: A panel-VAR analysis of Italian NUTS-3 regions. Economics Letters. In Press.
Narayan, P. K., Sharma, S. S., & Thuraisamy, K. S. (2015). Can governance quality predict stock market returns? New global evidence. Pacific-Basin Finance Journal. 35. 367–380.
Nedic, V., Despotović, D., Cvetanović. S, Djukić, T. (2020). Institutional reforms for economic growth in the Western Balkan countries. Journal of Policy Modeling. 42(5). 933-952
Ozpolat, A., Gunbala Guven, G., Nakipoglu Ozsoy, F. (2016). Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively? Research in World Economic.7 (1). 263-289.
Xu, Y. (2011). An Analysis of the Relationship between Economic Growth and the Rule of Law: a Lesson from China's Experience. VISTAS Education, Economy and Community the University of West London Journal, 1(1). 36-48.
Yi, R., Lut Li, Y. (2013). Is There a Positive Relationship between Law and Economic Growth? A Paradox in China. Asian Social Science, 9(9).19-30.