دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آذر 1393 (پیاپی 6) 
بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها

صفحه 1-25

10.22051/jfm.2015.987

سید علیرضا صدر؛ علی اصغر انواری رستمی؛ محمد حسین ودیعی