دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1396، صفحه 1-233 (پیاپی 17) 

مقاله پژوهشی

ارزش‌گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه‌بندی سه‌بعدی

صفحه 1-26

10.22051/jfm.2017.13177.1224

غلامرضا عسکرزاده؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی


مدلی برای ارزیابی توان مالی بانک‌های ایرانی

صفحه 101-133

10.22051/jfm.2017.12836.1201

محمد جواد سلیمی؛ پیام حنفی زاده؛ ابوالفضل جعفری