دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1402، صفحه 1-291 

مقاله پژوهشی

ارتباط رژیم های ارزی و بازار سرمایه در ایران

صفحه 1-24

10.22051/jfm.2023.39842.2668

مهدی داوری؛ محمد حسن نژاد؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی احیای مالی

صفحه 169-184

10.22051/jfm.2023.35495.2532

;کاظم هارونکلایی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ قدرت اله برزگر؛ ایمان داداشی