دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 42، مهر 1402، صفحه 1-297