دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، آبان 1397، صفحه 1-244